Protokoll

2019

  Protokoll årsmöte 2019

 

Årsmöte för Värmland-Dals Beagleklubb  2019 03 30

 

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade de 27 deltagarna välkomna.

 

§ 2  Justering av röstlängd verkställes vid behov.

 

§ 3 a Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.

§ 3 b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.

 

§ 4  Att justera dagens protokoll valdes Per-Anders Olsson och Göran Karlsson.

 

§ 5  Mötets behöriga utlysande godkändes. Diskuterades möjligheten att förenkla kallelsen att istället för med personlig kallelse via brev  kalla via e-mail och klubbens hemsida. Förslaget godkändes. Frågetecken om det fungerar utifrån de stadgar som gäller.

 

§ 6  Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes .

       Verksamhetsberättelsen för viltspår lästes upp.

 

§ 7  Revisionsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes.

 

§ 8  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 9  Till ordförande för 2019 valdes Henry Persson.

 

§ 10  Val av övriga ledamöter.

 

Till ordinarie ledamöter valdes :                   Patrik Rolandsson                2019-2020  fyllnadsval

                                                                                                             Bengt Wärnbäck                  2019-2021

                                                                                                             Roy Bye                              2019-2021

                                                                                                             Christer Saarnak                  2019-2021   kassör

 

Beslutades att kassören Christer Saarnak äger rätt att teckna föreningens firma.

 

Till styrelsesuppleanter för 2019 valdes :     Roger Blad                          2019

                                                                                                                                   Jan Olsson                           2019

                                                                                                                                   Inga-Lill Axelsson                 2019

                                                                                                                                   Anders Liljegren                   2019

 

§ 11  Till revisorer för 2019 valdes :                                 Sören Alfredsson                  2019  ord.

                                                                                                                                   Majvor Alfredsson               2019  ord.

                                                                                                                                   Jan Johansson                                            2019  suppl.

 

§ 12  Till valberedning för 2019 valdes :      Sören Alfredsson                  2019  sammankallande

                                                                                                                                   Stefan Olsson                       2019

                                                                                                                                   Bo Ynger                             2019

 

§ 13  Val av avelsnämnd :                                                 Kenneth Hageland-Solgård  2019-2021

 

§ 14  Tävlingskommitté vald till 2020

 

§ 15  Val av BF-delegater. Ej aktuellt 2019

 

§ 16. Motioner till BF. Inga förslag.

 

§ 17  Aktivitetsplan 2019- 2020 gicks igenom och godkändes.

 

§ 18  Övriga frågor.

 

* Eventuell ersättning vid deltagande vid tävlingar ( har-SM, klöv SM, landskamp viltspår mm ) Frågan diskuterades och styrelsen får uppdrag att hantera frågan.

 

*  Beslutades att klubben sponsrar deltagare vid viltspårlandskamp i Danmark med tröjor.

 

*  Diskuterades anmälnings-och övernattningskostnad vid Lurprovet. Beslutades att ingen höjning skall göras. Beslut att debitera kostnad för katalog.

 

*  Beslutades att BIR och BIM vinnare betalar kostnad för rosetter vid klubbens utställning.

 

*  Förslag framfördes att publicera namn och bild  i beagletidningen på nya drev-och viltspårdomare i klubben.

 

*  Stort tack framfördes till Inga-Lill Håkansson för allt arbete med klubbens viltspårverksamhet.

 

§ 19  Utdelning av vandringspris och andra utmärkelser.

 

§ 20  Ordförande tackade alla deltagare för ett bra och positivt årsmöte.

 

 

 

 

Vid protokollet

                                                                 Bengt Wärnbäck, sekreterare

 

 

 

 

 

Justeras                                Per-Anders Olsson                                                          Göran Karlsson


  Protokoll årsmöte 2018

 

Årsmöte för Värmland-Dals Beagleklubb på Lillerudsgymnasiet 2018 04 07

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade de 28 deltagarna välkomna.

§ 2  Justering av röstlängd verkställes vid behov.

§ 3a  Till mötesordförande valdes Henry Persson.

§ 3b  Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.

§ 4   Att justera dagens protokoll valdes Tomas Önnberg och Victor Hellström.

§ 5  Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 6  Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp och godkändes.
        Verksamhetsberättelsen för viltspår 2017 lästes upp.

§ 7  Revisionsberättelsen för 2017 lästes upp och godkändes.

        Beslutades att kassören Göran Karlsson äger rätt att teckna föreningens firma.

§ 8  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9  Till ordförande för 2018 valdes Henry Persson.

§ 10  Till ordinarie styrelseledamöter valdes :             
Per-Anders Olsson              2018-2020
                                                                                      
Lars Liljegren                    2018-2020
                                                                                      
Ulrika Olsson                     2018-2020

          Till styrelsesuppleanter för 2018 valdes :          
Jan Olsson                          2018
                                                                                      
Patrik Rolandsson               2018
                                                                                      
Inga-Lill Axelsson               2018
                                                                                      
Anders Liljegren                 2018

§ 11  Till revisorer för 2018 valdes :                             
Sören Alfredsson                ordinarie
                                                                                      
Majvor Alfredsson              ordinarie
                                                                                      
Jan Johansson                     suppleant

§ 12  Till valberedning för 2018 valdes :                      
Sören Alfredsson                sammank.
                                                                                      
Stefan Olsson
                                                                                      
Bo Ynger

§ 13  Val av avelsnämnd :                                             
Johan Gustavsson               2018-2020

§ 14  Val av tävlingskommitté :              

Henry Persson                    2018-2020         Huvudansvarig
                                                                 viltspår         
Inga-Lill Håkansson            2018-2020
                                                                 drevprov       
Stefan Olsson                     2018-2020
                                                                 utställning    
Kicki Staaf Liljegren            2018-2020

§ 15  Till BF-delegater vid BF 2018 valdes                    Bo Ynger och Lars Liljegren

§ 16  Motioner till BF :        Nr 1, motion angående regionsindelning, Norrbotten
                                            tillstyrkes

                                            Nr 2, motion angående nya championatsregler, Skaraborg
                                            yrkande 1      avstyrkes
                                            yrkande 2      avstyrkes
                                            yrkande 3      tillstyrkes

                                            Nr 3, motion angående cert på utställning i jaktklass, nedre Norrl.
                                            yrkande 1      tillstyrkes
                                            yrkande 2      avstyrkes

                                            Nr 4, motion ang. ändring av kvalifikationer för rådjurschampionat
                                            tillstyrkes

Nr 5, motion ang. ändring av jaktprovsmånad för Sten Perssons Minne, Västerbotten
avstyrkes

Nr 6, motion ang. förändring av kriterierna för SE UCH, Sydsvenska
avstyrkes

Nr 7, motion angående ändring av kval. För rådjurschampionat, Sydsvenska
avstyrkes

Samtliga motioner finns publicerade i Beagle nr 1 2018.ö-..u

§ 17  Aktivitetsplan för 2018-2019 gicks igenom och godkändes.

§ 18  Övriga frågor.

- förslag att skriva motion till nästa BF angående bl a två dubbelpris vid rådjurschampionat

- bedömning av skalltäthet vid drevprov

- diskuterades brister i klubbens redovisning av drevprov. Flera förslag till ändring till kommande säsong diskuterades. Vi ska vara bäst nästa säsong.

-diskuterades lämpligt sätt att synliggöra domarnas insatser vid drevprov. Förtjänsttecken, domarklubb var förslag som diskuterades.

- beslutades att skänka ett standar till Hundköket som tack för generös sponsring vid Lur-provet.

§ 19  Utdelning av utmärkelser, vandringspris. 47 drevprov har genomförts, 74 % prisdrev


        

Protokoll årsmöte 2017

Årsmöte på Lillerud2017 03 25 för Värmland-Dals Beagleklubb

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade de 25 deltagarna välkomna.

§ 2  Justering av röstlängd vid behov.

§ 3a  Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.

§ 3b  Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.

§ 4  Att justera dagens protokoll valdes Patrik Rolandsson och Lars Liljegren.

§ 5  Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 6  Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes.

§ 7  Revisionsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes.

§ 8  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9  Till ordförande för 2017 valdes Henry Persson.

§ 10  Till ordinarie ledamöter valdes :                   Bengt Wärnbäck                             2017-2019
                                                                                       Göran Karlsson                              2017-2019
                                                                                       Roy Bye                                           2017-2019
                                                                                       Per-Anders Olsson                        2016-2018  anpassning år
                                                                                       Lars Liljegren                                  2016-2018  fylln.val

Till suppleanter för 2017 valdes :                 Ulrika Olsson                                 2017
Jan Johansson                       2017
Inga-Lill Axelsson                  2017
Anders Liljegren                   2017

§ 11  Till revisorer för 2017 valdes :                         Sören Alfredsson                           ordinarie
Majvor Alfredsson                         ordinarie
Jan Olsson                                      suppleant

§ 12  Till valberedning för 2017 valdes :                 Sören Alfredsson                           2017  sammankallande
Stefan Olsson                       2017
Bo Ynger                                2017

§ 13  Val av avelsnämnd :                                          Kennet Hageland                           2017-2019

§ 14  Val av TK :                                                            Johan Gustavsson                         2017-2019  huvudansv.
Henry Persson                      2016-2018  viltspår
Stefan Olsson                       2016-2018  drevprov
Kristina Staaf-Liljegren        2017-2019  utställning

§ 15  Val av två BF-delegater. Inget BF arrangeras 2017. Vid eventuellt extra BF omval Bengt Wärnbäck ordinarie och Björn Andersson reserv.

§ 16  Motioner till BF 2018. Styrelsen fick på uppdrag av årsmötet att formulera följande

motioner : Motion 1. Efter diskussion angående de nya championatsreglerna beslutades att

för att erhålla rådjurschampionat skall en 1 ha också ingå.

Motion 2. Om domaren vid drevprov kryssar i rutan ” olämplig rådjurshund ” skall detta

 innebära sänkt prisvalör till 0 pris.

Eventuell motion ( beroende på hur BCS hanterar redan inlämnad skrivelse ) angående

förvaltning av varg.

§ 17  Aktivitetsplan  för 2017 fastställdes efter justeringar. Till ansvariga för Jaktmässan i

Sunne utsågs Ulrika och Jan Olsson samt till ansvarig för klubbens hemsída Inga-Lill

 Håkansson. Beslutades också att anmäla intresse att klubben arrangerar har- SM i Ranebo

december 2018.

§ 18  Övriga frågor. Diskuterades domararvode vid viltspår och drevprov. Beslutades att höja

från 150 kr till 200 kr( viltspår ) och från 300 kr till 400 kr vid drevprov.

§ 19  Utdelning av priser, diplom och vandringspriser.

§ 20  Ordförande tackade samtliga deltagare för ett bra och konstruktivt möte och

förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet    Bengt Wärnbäck

 

 

 

Justeras      Patrik Rolandsson                                                                                           Lars Liljegren


                                                                                      

Protokoll årsmöte 2016
Årsmöte på Lillerud 2016 03 19 för Värmland-Dals Beagleklubb.
§1  Ordförande öppnade mötet och hälsade de 20 deltagarna välkomna.
§2  Justering av röstlängd vid behov.
§3 a Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.
§3b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.
§4  Att justera mötesprotokollet valdes Kristina Staaf-Liljegren och Anders Liljegren.
§5  Mötets behöriga utlysande godkändes.
§6a Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes.
§6b Resultaträkningen gick igenom och godkändes.
§7  Revisionsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes.
§8  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§9  Till ordförande för 2016 valdes Henry Persson.
§10 Till ordinarie ledamöten valdes : Johan Gustafsson 2016-2018
Björn Andersson 2016-2018
      Till Suppleanter för 2016 valdes : Anders Liljegren
Lars Liljegren
Jan Johansson
Inga-Lill Axelsson
§11 Till revisorer för 2016 valdes : Sören Alfredsson ordinarie
Majvor Alfredsson ordinarie
Jan Olsson suppleant
§12 Till valberedningen för 2016 valdes : Sören Alfredsson sammankallande
Stefan Olsson
Bo Ynger
§13 Till avelsnämnd valdes : Johan Gustafsson 2016-2018
Kennteh Hageland 2015-2017
§14 Val av TK. Inga val detta år Johan Gustafsson 2015-2017 huvudansvarig
Henry Persson 2015-2017 viltspår
Stefan Olsson 2015-2017 drevprov
Kristina Staaf-Liljegren2015-2017 utställning 2015-2017 utställning
§15 Val av ordinarie och en reservdelegat till BF 2016.
Bengt Wärnbäck ordinarie
Björn Andersson reserv
§16 Motioner till BF. motion 1 tillstyrks
motion 2 tillstyrks
motion 3 avslag
motion 4 avslag
§17 Aktivitetsplan för 2016 fastställdes efter nödvändiga justeringar.
§18 Övriga frågor
Sunne jaktmässa den 5-6 augusti diskuterades. Beslutades att klubben deltar och en arbetsgrupp för ändamålet etsgrupp
bildades med Ulrika Olsson som ansvarig.
Telefonmöte diskuterades som ett alternativ vid styrelsemöten. Många har långt att åka.
Bengt W utreder frågan.
Hemsidan diskuterades. Alternativa sätt att informera kom upp. Inga-Lill Håkansson tar över ansvaret tills vidare.

§19 Utdelning av priser, diplom och vandringspriser.
§20 Ordförande tackade samtliga deltagare för ett bra och konstruktivt möte och förklarade mötet avslutat. e
mötet avslutat.
Vid protokollet Bengt Wärnbäck

Protokoll årsmöte 2015

Årsmöte i Åmål  2015 03 21 för Värmland-Dals Beagleklubb

§ 1 Ordförande öppnade mötet och hälsade e 1 deltagarna välkomna.
§ 2 Justering av röstlängd, vid behov.
§ 3a Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.
§ 3b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.
§ 4 Att justera årmötesprotokollet valdes Stefan Olsson och Ischa Olsson.
§ 5 Mötets behöriga utlysande godkändes.
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp och godkändes med några kompletteringar.
§ 7 Revisionsberättelsen för 2014 godkändes.
§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 9 Till ordförande för 2015 valdes Henry Persson
§10 Till ordinarie ledamöten valdes: Bengt Wärnbäck 2015-2017
Göran Karlsson 2015-2017
Per-Anders Olsson 2015-2017
Roy Bye 2015-2017
Björn Andersson 2015-2017 fylln.val
Till suppleanter för 2015 valdes Anders Liljegren
Jan Johansson
Lars Liljegren
§11 Till revisiorer för 2015 valdes Sören Alfredsson
Majvor Alfredsson
Andreas Norberg suppleant
§12 Till valberedning för 2015 valdes Sören Alfredsson sammankallande
Stefan Olsson
Bo Ynger
§13 Till avelsnämd valdes Johan Gustafsson 2015-2016
Kenneth Hageland-Solgård 2015-2017
§14 Val av TK huvudansvarig Johan Gustafsson 2015-2017
viltspår Henry Persson 2015-2017
drevprov Stefan Olsson 2015-2017
utställning Kristina Staaf Liljegren 2015-2017
§15 Val av BF-delegater, ej aktuellt.
§16 Motioner till BF, ej aktuellt.
§17 Aktivitetsplan för 2015-2016 godkändes efter några kompletteringar.
§18 Övriga frågor. Beslutades att ordna en domarkonferans i Sysslebäck den 21-22 augusti.
Har SM 2015 diskuterades. Beslutades att överlämna beslut om klubbens eventuella
engagemang som arrangör, till styrelsen.
Beslutades att Anders Liljegren tar över ansvaret för klubbens hemsida.
§19 Utdelning av priser, diplom och vandringspriser.
Inga-Lill Håkansson avtackades efter alla år hon varit i klubben. Stort tack från hela
Värmland-Dals Beagleklubb !
§20 Ordförande tackade samtliga deltagare för ett bra och konstruktivt möte
och förklarade mötet avslutat.

  Protokoll

Årsmöte i Åmål 2014 för Värmland-Dals Beagleklubb 2014 03 29.  Årsmöte 51.

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade de 28 deltagarna välkomna.

§ 2  Justering av röstlängd, vid behov.

§ 3a  Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.

§ 3b  Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.

§ 4  Att justera protokollet valdes Sören Alfredsson och Dan Olsson.

§ 5  Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 6  Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes upp och godkändes.

§ 7  Revisionsberättelsen för  2013 lästes upp och godkändes.

§ 8  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9  Till ordförande för 2014 valdes Henry Persson.

§ 10  Till ordinarie ledamöter valdes :    Johan Gustavsson 2014 – 2016
John-Ingar Larsen  2014 – 2016

Till suppleanter för 2014 valdes              Inga-Lill Håkansson
Jan Johansson
Björn Andersson

§ 11  Till revisorer för 2014 valdes Sören och Majvor Alfredsson och till suppleant Andreas Norberg.

§ 12  Till valberedning valdes Sören Alfredsson, sammankallande, Stefan Olsson och Bo Ynger.

§ 13  Avelsnämnd vald 2013 – 2015 Johan Gustavsson och Kennet Hageland – Solgård.

§ 14  TK vald 2013 – 2015                        huvudansvarig                    Johan Gustavsson
viltspår                                Inga-Lill Håkansson
drevprov                             Stefan Olsson
utställning                           Sören Alfredsson

§ 15  Till BF-delegat 2014 valdes Henry Persson och Bengt Wärnbäck som ersättare.

§ 16  Motioner till BF. Samtliga 9 motioner lästes upp och diskuterades. Årsmötet beslutade följande :         motion 1                    avslag
                      motion 2       bifall
                      motion 3       avslag
                      motion 4       bifall
                      motion 5       bifall
                      motion 6       avslag
                      motion 7       avslag
                      motion 8       avslag
                      motion 9       avslag

§ 17  Aktivitetsplan för 2014 – 2015 presenterades och godkändes.

§ 18  Övriga frågor.

·         Diskuterades de nya championatsreglerna och det sätt dessa på. Framfördes önskemål att detta tas upp på BF av klubbens representant.

·         Framfördes åsikter att beagleklubben endast bör representeras av rena rådjurshundar vid småhunds-SM.

·         Framfördes synpunkter att alla rasklubbar som kommer att använda de nya reglerna bör använda samma dataprogram för redovisning.

·         Beslutades att Björn Andersson från och med hösten ansvarar för att drevprovsprotokollen skrivs på datorn och skickas snarast efter genomfört prov.

·         Lista delades ut om eventuellt tecknande av prenumeration på Binglotter för att stärka klubbens ekonomi.

§ 19  Utdelning av priser, diplom, utmärkelser och vandringspriser.

§ 20  Ordförande tackade samtliga deltagare för ett bra och konstruktivt möte och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck

 

 

Justeras   Sören Alfredsson                                            Dan Olsson   
Protokoll

 

Årsmöte vid Morokulien 2013-03-23                   Årsmöte 50

 

§ 1                       Ordförande öppnade mötet och hälsade de 22 deltagarna

                             välkomna.

§ 2                       Justering av röstlängd om det behövs.

 

§ 3a                     Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.

 

§ 3b                    Till sekreterare för mötet valdes Göran Karlsson

 

§ 4                       Att justera protokollet valdes Jan Johansson och Stefan Olsson

 

§ 5                       Mötets behöriga utlysande godkändes

 

§ 6                       Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp och godkändes

 

§ 7                       Revisionsberättelsen för 2012 lästes upp och godkändes

 

§ 8                       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna              

                             verksamhetsåret. 

§ 9                       Till ordförande för 2013 valdes Henry Persson

 

§ 10                     Till ordinare ledamöter valdes:     Bengt Wärnbäck     2013-2014

                                                                                           Göran Karlsson       2013-2014

                                                                                           Per-Anders Olsson 2013-2014

                                                                                           Roy Bye                     2013-2014

                             Till suppleander för 2013               Inga-Lill Håkansson

                                                                                           Martin Andersson

 

§ 11                     Till revisor för 2013 valdes Majvor o Sören Alfredsson och

                              suppleant Andreas Norberg.

§ 12                     Till valberedning för 2013 valdes Sören Alfredsson

                             sammankallande, Stefan Olsson och Bo Ynger.

 

§ 13                     Till avelsnämd för 2013-2014 valdes Johan Gustavsson o Kennet

                             Hageland-Solgård.

§ 14                     Till tävlingskommitté för 2013-2014 Johan Gustavsson  
                             huvudansvarig
 
                              viltspår                                        Inga-Lill Håkansson
                              drevprov                                      Stefan Olsson
                              utställning                                   Sören Alfredsson                                     

                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                        

§ 15                     Aktivitetsplanen 2013 presenterades och godkändes.
 
                              Viltspårprov/anlagsprov kan

                             göras på medlemsträffen om anmälan sker i förväg. Förslag på 
                              övrig aktiviteter önskas.

 

§ 16                     Övriga frågor: Till klubbens hemsida önskas mer bidrag och 
                              uppslag.

 

                             Diskuterades de klagomål som framkommit på domare och 
                              ändringar som gjorts på egenskapspoäng. 

                            

 

                             Bo Ynger läste upp en skrivelse, vilken skickats in till Beagle-
                              tidningen.

                             Beslutades att Henry Persson tar kontakt med Beagleklubbarna i 
                              Skaraborg, Väst-svenska och Halland angående problem

                             och kritik som framförts på bedömningen

                             på jaktprov och gemensamt framföra våra synpunkter på detta till
                             Svenska Kennel-klubben.

                            

                             Förslag från årsmötet att föreslå Bo Ynger som representant i 
                             jaktprovskommittén från Värmland-Dals Beagleklubb.

 

 

§ 17                     Utdelning av utmärkelser, priser vandringspriser.

 

§ 18                     Ordföranden förklarade mötet avslutat och bjöd in deltagarna
                             till middag och underhållning.

                          Årsmöte på Lillerud 2012 03 24      Årsmöte 49

§ 1 Ordförande öppnade mötet och hälsade 18 deltagarna vä'lkomna.

§
2 Justering av röstlängd - vid behov.

§ 3 a Till ordförande för mötet valdes Henry Persson

§ 3 b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck.

§
4 Att justera protokollet valdes Stefan Olsson o Jan Johansson

§ 5 Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes upp och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen för 2011 lästes upp och godkändes.

§ 8 Styrelsen bevoljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Till orförande 2012 valdes Henry Persson

§10 till ordinarie ledamöten valdes: Johan Gustafsson  2012-2014
                                                     John-Ingar Larsen 2012-2014
Till suppleanter för 2012 valdes       Inga-Lill Håkansson
                                                     Martin Andersson
§11 Till revisorer för 2012 valdes     Ewa Swedare, Sören Alfredsson, Andreas Norberg.

§12 Till valberedning för 2012 valdes Sören Alfredsson sammankallande, Stefan Olsson och Jan Johansson.

§13 Till avelnämnd valdes 2012       Kenneth Hageland-Solgård (fyllnadsval)

§14 Val av TK                                 Samtliga valda till 2013

§15 Val av BF-delegat                     Henry Persson, reserv Bengt Wärnbäck

§16 Motioner till BF. Samtliga publicerade i (beagle 1/20129 diskuterades.
Följande beslut fattades: Motion ang. problem för få drevprovsdomare(Östsvenska): tillstyrks. 
Motion om agerande i vargfrågan (Östsvenska): tillstyrkes.
Motion ang.redovisning av drevprovf(Östergötland): avslag.
Motion ang. 3:e pris på utställning (Norrbotten): avslag.
Motion ang. allroundbedömning jjch (Norrbotten): avslag
Motion ang. neritering för jch (Norrbotten) : avslag
Motion ang. kriterier för årets utställningshund (Norrbotten): avslag.
Motion ang. ungdomssatsning (JämtlHärjedalen): tillstyrks.

§17 Aktivitetsplan för 2012-2013 gicks igenom och godkändes. Fråga: hur länge får man jaga räv på drevprov, sista februari eller 15 mars ?

§18 Övriga frågor: Diskuterades inkomna motioner från Bo Ynger till årsmötet.
Motion 1 : att klubbens uttagningsregler gällande drevprov (klubbkamper och regiontävlingar) tas upp under en punkt på kommande årsmöten: tillstyrkes.
Motion 2 : ang. resebidrag : Finns redan beslut.
Motion 3 : ang. förslag till nya regler gällande uttagningar pga vargproblem: avslag.
Diskuterades Clubshowen i augusti. Förslag till klubbens medlemmar får sänkt avgift med 100 kr.

§19 Utdelning av utmärkelser, priser och vandringspriser.
 
§20 Ordförande tackade deltagarna för bra och konsruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.
 

Årsmöte på Lillerud 2011-03-26      Årsmöte 48
§
1 Ordförande öppnade mötet och hälsade de 21 närvarande välkomna.

§ 2 Justering av röstlängd bordlades till ev. behov föreligger.

§ 3 a Till ordförande för mötet valdes Bo Ynger
.
§ 3 b Till sekreterare för mötet valdes Bengt Wärnbäck

§ 4 Att justera dagens protokoll valdes Sören Alfredsson o Göran Karlsson.

§ 5 Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2010 gicks igenom och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen för 2010 lästes upp och godkändes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 till ordförande för 2011 valdes Henry Persson.

§ 10 till övriga ordinarie ledarmöten valdes:

Bengt Wärnbäck            2011-2013
Göran Karlsson              2011-2013
Per-Anders Olsson         2011-2013
Roy Bye                        2011-2013
Fyllnadsval
John-Ingar Larsen         2011-2012
Suppleanter:
Inga-Lill Håkansson och Bo Ynger

§ 11Till revisorer för 2011 valdes: Sören Alfredsson och Ewa Swedare

§ 12 till valberedning för 2011 valdes Sören Alfredsson (sammankallande)
Stefan Olsson och Andreas Norberg.

§ 13 till Avelsnämnd  Johan Gustafsson 2011-2013
                               Arild Fjellstad       2011-2013
§ 14 Val av TK
Huvudansvarig         Johan Gustafsson  2011-2013
Viltspår                    Inga-Lill Håkansson      "
Drevprov                  Stefan Ohlsson            "
Utställning                Sören Alfredsson         "

§ 15 Val av två BF-delegater. Ej aktuellt.

§ 16 Motioner till BF, ej aktuellt.

§ 17 Aktivitetsplan 2011-2012. styrelsens förslag gicks igenom och godkändes.

§ 18 Övriga frågor: 
*Framfördes önskemål om att öka ut utställningsverksamheten med en utställning med placering längre söderut, förslag Åmål. styrelsen fick i uppdrag att hantera frågan.
*Informerades om klubbens förslag  av införande av viltspårchampionat för beagle.
*Informerades om klubbens ansökan som är beviljad att arrangera en s.k. klubbshow 2012. Plats Lillerudsgymnasiet första helgen i augusti.

§ 19 Utdelning av priser och vandringspriser.

§ 20 Ordförande tackade alla deltagare för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Årsmöte på Lillerud 2010-03-06      Årsmöte 47
Värmland-Dals Beagleklubb


§ 1      Ordförande öppnade mötet och  hälsade de 20
           närvarande välkomna.

§ 2      Justering av röstlängd bordlades till till eventuellt behov föreligger.

§ 3 a   Till ordförande för mötet valdes Henry Persson.

§ 3 b   Till sekreterare för mötet Bengt Wärnbäck.

§ 4      Att justera dagens protokoll valdes Göran Karlsson och Per-Anders
          Olsson
.
§ 5      Mötets behöriga utlysande godkändes.

§ 6      Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes upp och godkändes.

§ 7      Revisionsberättelsen för 2009 lästes upp och godkändes.

§ 8      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9      Till orförande för 2010 valdes Bo Ynger.

§ 10    Till styrelseledarmöten valdes : Henry Persson 2010-2012
                                                         Johan Gustafsson 2010-2012
          Val av suppleanter för 2010    : Inga-Lill Håkansson
                                                        Jon-Ingar Larsen

§ 11     Till revisorer för 2010 valdes Sören Alfredsson och Eva Swedare.
           Till revisorssuppleanter  för 2010 valdes Henrik Ynger och 
            Per-Anders Andersson.

§ 12      Till valberedning för 2010 valdes Benny Johansson 
            (sammankallande), Andreas Norberg och Patrik Eklund.

§ 13      Avelsnämnden är valda till 2011.

§ 14      TK är valda till 2011.

§ 15      Till BF-delegat valdes Bo Ynger. Roy Bye deltar på BF som
            åhörare.

§ 16      Motioner till BF. Årsmötet beslutade:
           -Nedre Norrland. Koder och Kodnycklar. Bordlades, hanteras
            på regelmöte.
           -Nedre Norrland, Region Nord. Samspel och samarbete. Bord-
            lades, hanteras på regelmöte.
           -Nedre Norrland, Region Nord.
Att konstatera drevdjurets art.
            Tillstyrktes.
           -Östsvenska. Beagle-SM öppet för alla. Tillstyrktes.
           -Östsvenska.
Slopande av kravet på förstapris erövrat på
            ordinarie drevprov.
Avslogs.
           -Sydsvenska. RR-prov. Tillstyrktes.
           -Värml.Dals. Viltspårchampion. Tillstyrktes.
           -Nedre Norrland. Stödmedlemskap. Tillstyrktes.
           -Norrbotten. Fler provdagar för ordinarie- och internationella
            drevprov. Avslogs.

§ 17      Aktivitetsplan för 2010 - 2011 gicks igenom och godkändes.

§ 18      Övriga frågor.
           -Bo Ynger informerade om marknadsföring och information
            till ungdomar som kommer att hållas på Jägartorpet.
           -Inga-Lill Håkansson informerade om klubbens nya hemsida som 
            hon är ansvarig för. Alla uppmanas att skicka material.

§ 19      Vandringspriser, pokaler, plaketter och övriga pris
            delades ut.

§ 20      Ordförande tackade alla deltagare för visat intresse och
            förklarade årsmötet avslutat.
          

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

08.11 | 09:28

Vem vann klubbkampen och vem blev klubbmästare 2019

...
03.04 | 16:10

Hej Elin !
Nu kan du kolla under viltspår :)

Hälsningar Inga-Lill

...
02.04 | 10:04

Hej! Kommer ni ha en tävlingsdag i Torntorp i sommar? Det är alltid så trevligt däruppe :) I viltspår alltså.

Med vänliga hälsningar
Elin Öjstrand

...
07.04 | 14:17

Hej ! Jag har skrivit svar till dig på FB
//Inga-Lill

...
Du gillar den här sidan