Protokoll

Styrelsemöte hos Bengt dec.18


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb

 2020-02-02 Tasshammaren

 

Närvarande: Henry Persson, Lars Liljegren, Bengt Wärnbäck, Jan Olsson, Ulrika Olsson, Patrik Rolandsson, Roger Blad, Roy Bye, Inga-Lill Axelsson Anders Liljegren.

 

§ 1 Henry Persson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henry Persson och till sekreterare Lars Liljegren.

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter.

-Viltspår. Henry rapporterar att vi hittills haft 146 starter under säsongen och några fler tillkommer troligtvis. Kommer sannolikt landa runt 150st.

- Genomgång av Lurprovet. Bra genomfört som vanligt. Kommit önskemål från både deltagare och funktionärer om hålltider för mat, kollegium etc. Vi får jobba med det inför ett eventuellt Lurprov 2021.

§ 5 Årsmötet.

-Bengt bokar Lillerud för årsmötet. 21 Mars kl. 17:00. Lars sänder ut en inbjudan till medlemmarna. Klubben kommer att bjuda medlemmarna på mat och kaffe.

§ 6 KM 2020.

-Henry undersöker möjligheterna att anordna KM i Lysvik likt föregående år. Troligtvis i slutet av Oktober. Förslagsvis en fredag om möjligt.

§ 7 Kassarapport.

-Christer som inte kunde närvara vid mötet har sänt en rapport. Kassan ligger i nuläget på 111 126:-. Dock finns en stor post med startavgifter för Lur som skall betalas åter till hundägare som inte kom till start.

§ 8 Inkomna/Utgånde skrivelser.

                             -Inga

§ 9 Övriga frågor

-          Tavla skänkt av Bengt. Beslutat att den lottas ut i samband med årsmötet.

-          Viltspår kommande säsong. Preliminärt program satt. Älgå 1-2 Maj. Torntorp 9 Maj. Bosebyn 4 Juli. Torntorp 22-23 Augusti. Torntorp 12 Augusti, med spanielklubben. Inga-Lill Håkansson ansöker om ordinarieprov för samtliga datum.

-          Förslag från Inga-Lill Håkansson om att flytta hemsidan och göra en ny. Hon kan få hjälp med detta av Roland Backlund. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

-          Patrik Rolandsson presenterar ett dokument där vi fastställer ersättningar som kan utgå till hundägare då man tävlar för klubben. DOK nr:VDBK 2020:01. Styrelsen beslutar enhälligt att anta förslaget. Förslagsvis publiceras det senare på den nya hemsidan.

-          Kommande BF diskuteras. Delegater väljs på årsmötet. V-D Blk kommer få skicka 2st.

-          Lars undrar varför inga av våra drevprov har redovisats på Svenska Beagleklubbens hemsida än eller registrerats hos SKK. Jan har redovisat enligt SBlk instruktioner och kommer ta kontakt med Folke Johansson.

-          Kommit en förfrågan från hundägare om vi har några RR-Diplom. Henry kollar upp det.

-          Ulrika beviljas att köpa in ett pop-up tält med klubbens logga på för att använda vid våra olika aktiviteter.                          

-          Jan upprättar en inventarielista.

 

 

Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2020-05-09 i Torntorp.

Mötet avslutas.

Vid pennan, Lars Liljegren


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2019 12 01 . Plats Lillerud.

 

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Patrik Rolandsson, Jan Olsson, Ulrika Olsson, Roy Bye, Anders Liljegren, Inga-Lill Axelsson, Roger Blad, Christer Saarnak, Kicki Staaff Liljegren

 

§ 1.  Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. Ordförande tackade  alla närvarande för stort engagemang och arbete för klubbens bästa.

§ 2.  Till ordförande för mötet valdes Henry P och till sekreterare BengtW.

§ 3.  Föregående styrelseprotokoll. Gicks igenom. Diskuterades anmälningsrutiner vid våra olika aktiviteter. Förekommer en hel del problem med detta. Uppmaning till deltagare att kolla en extra gång vad som gäller.

§ 4.  KM i Lysvik. Alla överens att provet fungerat bra med utmärkt förläggning, bra marker och jättebra mat.

§ 5.  Klubbkamp mot Norge. Värmland Dal vann detta år. Nästa år arrangeras kampen i Östfold.

§ 6.  Rapporter.

Viltspårgruppen. !46 genomförda prov vilket är flest i Sverige. Mycket stort tack till alla som hjälpts åt att genomföra detta. Kommande års viltspårsaktiviteter läggs ut på klubbens hemsida.

Vänskapskampen i viltspår. Datum ännu ej fastställt. Arrangeras i Norge.

§ 7.  Klubbkampen 2020. Plats ej bestämd. Eventuell förekomst av varg kan vara avgörande. Tre alternativa platser diskuterades : Lysvik, Sysslebäck och Högsäter i Dalsland. Beslut kommer senare. Uppdrogs åt Roger Blad att kolla läget i Dalsland.

§ 8.  Inga inkommande eller utgående skrivelser fanns att rapportera.

§ 9.  Kassörens rapport. Christer S. gick igenom klubbens ekonomi. I kassan för dagen ca 89 000 kr. Diskuterades plus-och minussiffror vid olika aktiviteter. Sammanfattning : Stabil ekonomi.

§ 10.  Övriga frågor.

Inga Lill A. kan ej delta vid Lurprovet. Efterlystes ersättare som kan bistå med matlagning, städning mm.

Drevprov hösten 2019.  Okt. 16, nov. 10 och  6 anmälda till december.
Konstaterades att Patrik R. och Lars L. ej finns med på domarlistan på hemsidan. Henry P. ordnar till detta.

Utställningsverksamhet. Vid årets utställning uppstod vissa problem med bl a samordning med stövarklubben.
Diskuterades plats vid kommande års ( fr o m 2022 ) utställningar. Förslag finns att förlägga utställningen till karlstadsområdet. Beslut senare.

Klubben är i behov av fler med CUA utbildning. ( certifierad utställningsansvarig ) Fråga : finns det bland medlemmarna någon intresserad att gå utbildningen ?
Diskuterades andra praktiska frågor kring arrangemanget. Förslag att bilda en arbetsgrupp som kan hjälpas åt med utställningen.

Övernattning i Lur. Roy behöver veta hur många som behöver övernattning. I första hand erbjuds logi för hundägare och domare.

Klöv-SM. Diskuterades kostnaden som är betydligt högre än ex. har-SM Varför ?

Ersättning till hundägare vid deltagande i olika tävlingar arrangerade av Svenska  Beagleklubben diskuterades. Beslut finns taget vid ett tidigare , maj 2019, styrelsemöte. Beslutades att sammanställa ett PM där tydliga regler finns. Uppdrogs åt Patrik R. att ordna detta.

Utställningsansvarig köper skrivare eller bläckpatron.

Beslutades att skänkt  tavla delas ut som vandringspris till årets bästa harhund.

Nästa möte den 2 februari kl 14 hos Kicki Staaff Liljegren i Lindfors.

§ 11. Mötet avslutades.

25 Augusti 2019 Bosebyn

 

Närvarande: Henry Persson, Lars Liljegren, Christer Saarnak, Bengt Wärnbäck, Jan Olsson, Ulrika Olsson, Patrik Rolandsson, Roger Blad, Roy Bye, Inga-Lill Axelsson Anders Liljegren.

 

§ 1 Henry Persson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henry Persson och till sekreterare Lars Liljegren.

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Genomgång av verksamhet sedan senaste mötet.

-Sunne jaktmässa. Mycket lyckat arrangemang. Bra arbetsgrupp på plats som såg till att det gick smidigt. Många besökare i montern. Bosses valp Pluto var ett bra dragplåster. Det värvades 3 nya medlemmar. Delades ut gåvor till nya medlemmar och besökande beaglar.

-Klubbträff/Viltspårprov Bosebyn. Trevlig dag som totalt lockade ca: 40 besökande. Kom även flera medlemmar från Norge. 11 beaglar startade på viltspårprov, varav 4 norska. Det bjöds på mat och lotterier med fina priser.

-Viltspårprov Torntorp. 20 startande på lördagen och 19 på söndagen. Bra samarbete med sponsorer gav ett rejält prisbord (ca: 15-20 000:-) för de deltagande. Som vanligt ett väl genomfört arrangemang.

-Domarkonferens Sysslebäck. Trevlig träff. Diskuterades nuvarande regler och kommande regelrevidering. Hundar släpptes för att öva på bedömningarna. Vår domarkår verkar väl rustad inför kommande drevprovssäsong.

§ 5 Rapporter.

-Johan och Per-Anders har hundar på gång inför klubbkampen i Lysvik.

§ 6 Skrivelser.

-Lars har skickat en inbjudan till de norska klubbarna inför klubbkampen.

-Vi har fått en del information inför kommande drevprovssäsong av Folke. Alla dokument finns att läsa på Svenska Beagleklubbens hemsida för den som är intresserad.

-Lars kommer under veckan att skicka in våra synpunkter från domarkonferensen angående regelrevideringen till Folke.

§ 7 Kassarapport. Christer meddelar att vi förnärvarande ca: 84 000:- i kassan.

 

§ 8 Övriga frågor.

-Det har köpts in en lamineringsmaskin.

-Klubben har hittills i år sålt lotter för ca: 10 000:-

-Vi köper in en “Roll-up”. Ulrika ansvarar för det.

-Det har kommit en del frågor angående uttagning till klövvilts-SM. Styrelsen beslutar att deltagande hund tas ut på föregående års resultat. Hundens tre bästa provresultat på klövvilt gäller likt Svenska Beagleklubbens bästa-listor.

-Ulrika meddelar att hon inte får till “Tjejjakten” hon tidigare aviserat planer på.

-Christer vill ha någon form av numrering på anmälningar till prov så att han kan koppla ihop det med startavgifterna. Christer och Jan löser det sinsemellan.

-Beslut togs förra styrelsemötet angående betalningar vid prov. Vi tar nu ett nytt beslut på att fortsätta som tidigare år på kassörens inrådan.

-Kommissarien för provet i Lysvik, Henry Persson meddelar att läget är under kontroll. Rekrytering av domare pågår. Förväntas många startande hundar.

 

 

Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2019-12-01 i Lillerud.

Mötet avslutas.

 

  Vid pennan, Lars Liljegren


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb

30 Maj 2019 Lillerud

 

Närvarande: Henry Persson, Lars Liljegren, Christer Saarnak, Bengt Wärnbäck, Jan Olsson, Ulrika Olsson, Patrik Rolandsson, Roger Blad, Roy Bye, Inga-Lill Håkansson.

 

§ 1 Henry Persson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henry Persson och till sekreterare Lars Liljegren.

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Genomgång av Gräsmarksutställningen. Mycket lyckat arrangemang. Bra arbetsgrupp på plats som såg till att det gick smidigt. 25 beaglar startade.

§ 5 Genomgång av verksamhetsplan för 2019. Inga ändringar från den som presenterades på årsmötet.

-          KM samt Klubbkampen hålls i Lysvik. Berga hembygdsgård. Lars kontaktar de norska klubbarna och delger dem den information som hittills finns angående arrangemanget.

-          Jan och Ulrika känner att de har koll inför Sunne jaktmässa 3–4 augusti. Ta kontakt med dem om någon vill bidraga.

-          Christer tittar på om vi behöver beställa nya kepsar att sälja under våra aktiviteter. Han tittar även på ”funktionärsvästar”. Håller kontakt med övriga styrelsen genom mail då han tagit fram förslag.

§ 6 Rapporter. Inga-Lill meddelar att från 2020-01-01 betalas hela anmälningsavgiften vid viltspårsstarter till klubben. Efter månadsslut betalas domarnas omkostnader ut av kassören. Drevprovsstarter hanteras som tidigare.

§ 7 Klöv-sm. Efter att vi tackat nej till att arrangemanget har Sydsvenska tagit på sig det. Representant tas ut i höst baserat på föregående säsongs resultat.

§ 8 Skrivelser.

-          Patrik Rolandsson har skickat in ett förslag till kostnadsbudget för året. Den diskuterades och mottogs positivt. Den kommer att användas som ett underlag och justeras under året. Styrelsen beviljar kassören Christer att införskaffa ett ekonomiskt redovisningsprogram för att underlätta hans arbete och för att kunna dela upp kostnader/inkomster i poster liknande den i Patriks budget.

-          På uppdrag av årsmötet ska styrelsen fastställa vilka kostnader klubben tar då man representerar V-D beagleklubb på tävlingar. Beslut: Klubben ger reseersättning 18:50/mil, klubben står för startavgift samt domaravgift, förutsatt att motsvarande ersättning inte utgår från Svenska Beagleklubben.

-          Vi har fått en skrivelse från Folke Johansson, jaktprovskommittén att de vill ha in synpunkter på nu gällande drevprovsregler inför revideringar 2022. Det ska vara inne till dem senast 1 september. Alla förslag från jaktprovskommittén kommer skickas ut på remiss till LA. Förslagsvis tas frågan upp på domarkonferensen i Sysslebäck så återkommer styrelsen till den nästa möte.   

§ 9 Kassarapport. Christer meddelar att vi förnärvarande ca: 83000: - i kassan.  Lars åläggs att begära ut en aktuell medlemslista från SKK.

§ 10 Övriga frågor.

-          Nästa aktivitet blir medlemsträff i Bosebyn. Ulrika och Jan hoppas på många deltagare. Redan 7 hundar anmälda till viltspårstävlingen som sker i samband. Norska medlemmar kommer att delta. Trevligt.

-          Ulrika kommer eventuellt arrangera en ”tjejjakt” för klubbens kvinnliga medlemmar under oktober månad. Hon återkommer med mer info om det går i lås.

-          Vi har behov av ett nytt tält till utställningarna. Roy har ett som han kan skänka till klubben. Han tar med det vid nästa styrelsemöte.

 

Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2019-08-25 i Bosebyn.

Mötet avslutas.


Vid pennan, Lars Liljegren


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2019 02 08 i Charlottenberg.

 

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Lars Liljegren, Anders Liljegren, Roy Bye, Patrik Rolandsson, Inga-Lill Axelsson, Stefan Olsson, Sören Alfredsson.

 

§ 1  Mötet öppnas

 

§ 2  Till ordförande för mötet valdes HP och till sekreterare BW.

 

§ 3  Föregående protokoll. Gicks igenom. Diskuterades klöv-SM och kostnader i samband med deltagande.Beslutades att klubben ersätter Wiktor Hellström för de utlägg han haft. Enligt BCS beslutade 2400 kr. Beslutades att klubbens policy är att deltagande hund ( hundägare ) skall ersättas av klubben.

 

§ 4  Lurprovet. Bra arrangemang ,som vanligt. Alla hundägare, domare , vägvisare mfl var mycket nöjda. Beslutades att domaransvarig vid kommande prov, gällande Värmland, kommer att vara Per-Anders Olsson. Ett antal övriga praktiska frågor diskuterades.

 

§ 5 Aktivitetsplan för 2019-20. Diskuterades och fastställdes. Några datum fortfarande osäkra. Skall färdigställas före årsmötet.

 

§ 6  Rapporter. Inget speciellt fanns att ta upp.

 

§ 7  Klöv-SM. Beslutades att klubben säger nej till arrangemang av klöv-SM hösten 2019.

 

§ 8  Inga utgående eller inkomna skriveler fanns att rapportera.

 

§ 9  Kassörens rapport. I kassan för dagen 94 500 kr.

 

§ 10  Övriga frågor.

         Tid och plats för årsmötet bestämdes. Lördagen den 30 mars kl 17 00 på Lillerudsgymnasiet. Klubben bjuder närvarande medlemmar på mat. Eventuella övriga deltagare betalar maten.

         Diskuterades inkommen fråga hur kontroll kan utföras att hundägaren erlagt beslutad avgift vid utställning och drevprov. Kan varav svårt. Kontroll med kassör bör vara ett säkert sätt.

         Önskemål framfördes att samtliga regler för priser och statuter för vandringspriser, riksdiplom mm läggs ut på klubbens hemsida. HP ansvarar.

         Valberedningen diskuterade kommande val av förtroendevalda inför årsmötet.

 

§ 11 Nästa möte blir årsmötet.

 

§ 12  Mötet avslutades.

  Vid protokollet  Bengt Wärnbäck, sekreterare


Protokollfört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2018 12 09 i Smedsby, Östra Ämtervik.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Lars Liljegren, Anders Liljegren, Inga-Lill Axelsson, Patrik Rolandsson, Jan Olsson.

§ 1.  Mötet öppnas

§ 2.  Till ordf. för mötet väljs HP och till sekreterare BW.

§ 3.  Föregående protokoll. Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4.  Klubbmästerskapet 2018 i Sysslebäck. 6 hundar deltog. Bra arrangemang, bra boende. Veckan efter på samma plats genomfördes regionsuttagning till har-SM. Två hundar deltog. Allt fungerade bra.

§ 5.  Norgekampen 2018. Deltagare från klubben gav mycket bra betyg för genomförandet. Norsk seger. Nästa år arrangerar vi Norgekampen.

§ 6.  Vänskapskampen i viltspår 2019. Kommer att genomföras i Danmark. Inga-Lill Håkansson kommer att vara svensk lagledare.

§ 7.  Klöv-SM 2018. Kommer att hållas i Östergötland. Viktor Hellström uttagen. Bosse Ynger deltar som domare.

§ 8.  Inga utgående eller inkomna skrivelser att rapportera.

§ 9.  Rapport från kassören. För dagen 87 000 kr i kassan.

§ 10.  Övriga frågor.  

 Lurprovet 10-årsjubilerar. Bör uppmärksammas. Tårta, blommor ?? Henry P handlägger ärendet. Tre vägvisare vid Lurprovet är föreslagna förtjänsttecken i brons. Henry P fixar att detta ordnas.

Utdelning av standar till sponsorer diskuterades. Henry rapporterade att kostnader för dessa blir väl dyra samt att minsta antalet vid beställning är 10 st. Jan Olsson visade förslag på tryck som Ulrika tagit fram. Beslutades att använda dessa istället.

Anordnande av NM 2019. Vi är en av fyra aktuella klubbar att genomföra detta arrangemang. Frågan diskuterades och styrelsen beslutade att i dagsläget säga nej. Frågan kan tas upp vid ett senare tillfälle om behov föreligger.

Klubbkamp och klubbmästerskap 2019 diskuterades. Framför allt lämplig plats. Två alternativ togs upp, Långberget och Lysvik. Efter diskussion beslutades att ta uppfrågan på nästa möte.

Det har konstaterats att de kontaktuppgifter som ligger på svenska beagleklubbens hemsida är ett år gamla. BW ordnar så att detta åtgärdas.

Förslag framfördes av Jan Olsson om att eventuellt ordna en sommarträff för medlemmar. Bosebyn , Arvika kan vara en lämplig plats. Styrelsen positiv. Inget beslut fattades.

Fråga om budget vid genomförandet av drevprov för 2019. Förslag : klubben står för boende och mat vid dessa tillfällen. Beslut tas efter årsmötet när aktivitetsplanen är bokad och klar.

Fråga från Roy Bye om möjligheter att på olika sätt söka bidrag till olika aktiviteter. Frågan diskuterades. Uppdrogs åt Göran Karlsson att fråga runt och undersöka saken

§ 11.  Nästa möte. Fredagen den 1 februari 2019 klockan 18 00 i Charlottenberg hos Göran K.

§ 12.  Mötet avslutades.

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 21 september 2018 i Bosebyn, Nytomta.

 

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Lars Liljegren, Jan Olsson, Anders Liljegren, Patrik Rolandsson.

§ 1.  Henry Persson förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Till ordf. för mötet valdes HP och till sekreterare BW.

§ 3.  Föregående protokoll. Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4.  Rapport från Sunne jaktmässa. Bara bra och positiva intryck. Många besökare i vår monter som hade en bra placering på området. Lotteri inbringade ca 4800 kr. Styrelsen positiv till deltagande kommande år.

§ 5.  Drevprovsdomarträff i Sysslebäck. Konstaterades att deltagarantalet var lågt. De som deltog förmedlade ett bra betyg.
Diskuterades inbjudan från Bassetklubben Mellan om deltagande från Beagleklubben. Bra initiativ men svårt att få loss deltagare. BW deltar från klubben.

§ 6.  Vänskapskampen i viltspår 2019 i Danmark. Arrangeras i april.
Övrigt angående viltspår : HP redovisade problem med olika bedömningsnivåer och olika praxis vid spårläggning. Detta mellan arrangerande klubbar. Kanske dags att arrangerande klubbar träffas för en diskussion i ämnet ?

§ 7.  Uttagning till kommande klöv-SM. Diskuterades. Beslutades att klubbens bästa rådjurshund året före åker, med nästbästa hund som reserv.

§ 8.  Inga utgående skrivelser att rapportera.
Inkomna skrivelser. Inbjudan till klubbkamp i Norge. Uppdrogs åt Per-Anders att ta ut tre bra och lämpliga hundar. Gärna någon unghund om det är möjligt.

§ 9.  Rapport från kassören. Kassan för dagen ca 84 000 kr.

§ 10.  Övriga frågor. Klubben har nu tillgång till några klubbstandar. Beslutades att Jan Johansson tackar Hundköket för sponsring och vid tillfälle överlämnar ett standar.

Jan Olsson visade prov på ett speciellt framtaget ( av Ulrika O. ) tacktryck att användas till alla våra sponsorer. Styrelsen positiv.  Beslutads att uppdra åt Ulrika att ta fram ett antal per år efter behov. Ersättning för material ska utgå.

Ulrika har även tagit fram en presentationsfolder för klubben. Styrelsen positiv. Kan användas vid olika tillfällen där information behövs.

Diskuterades klubbens logotype. Styrelsen överens om att den trefärgade är snyggast.

Beslutades att Jan och Ulrika har en lotterikassa att använda vid behov.

Diskuterades varför så relativt få hundägare vill/väljer att åka för start med sin hund i Sysslebäck. Beslutades att fortsätta drevprovsverksamheten i Sysslebäck. Styrelsen enig.

Klart med utställningsdomare 2019, Bo Påhlsson.

§ 11.  Nästa möte. Fredagen den 7 december hos Bengt W i Östra Ämtervik.

 

Vid protokollet Bengt Wärnbäck


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2018 07 13 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Inga-Lill Axelsson, Lars Liljegren, Anders Liljegren, Ulrika Olsson, Jan Olsson.

§ 1.  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Till ordförande för mötet valdes HP och till sekreterare BW.

§ 3.  Föregående protokoll. Protokollet från årsmötet gicks igenom. Styrelsens uppdrag att ordna standar till sponsorer ansvarar Henry P för. Beslutades att beställa 5 st. I övrigt OK.

§ 4.  Utställningen i Morokulien. 23 hundar deltog. Allt fungerade bra. Beslutades att nästa års utställning skall hållas i Gräsmark, tillsammans med stövarklubben.

§ 5.  Genomgång från BF. Lars Liljegren redogjorde om beslut och intryck från BF i Södertälje.
- beslut om höjd medlemsavgift från 310 kr till 400 kr.
- klövvilts-SM skall hållas enligt styrelsens förslag. 
- gick igenom beslut gällande övriga motioner. Samtliga beslut överensstämde med Värmland-Dals .
- Många nya i BCS, allt verkar OK.

§ 6.  Rapport angående kommande jaktmässa i Rottneros, Sunne. Alla uppmanades att i möjligaste mån hjälpa till med sponsring av lotterivinster.
Allt verkar ok i övrigt. Kan behövas några frivilliga till klubbens monter.

§ 7.  Genomgång av vänskapskampen i viltspår .Ulrika gick igenom arrangemanget. Alla, från hundägare till domare och övriga , var jättenöjda. Mycket bra arrangemang. Idel beröm. Tack till alla som ansvarat för tävlingen.

§ 8.  Utgående och inkomna skrivelse. Inget att rapportera.

§ 9.  Rapport från kassören. Drygt 71 000 kr i kassan för dagen.

§ 10.  Övriga frågor.
- klövvilts-SM diskuterades. Bl a uttagning av hundar.
- klubblogga. Finns tre olika. Önskemål framfördes att enas om att en av dessa skall användas. Beslut vid nästa styrelsemöte.
- lotteri på utställningen ? Kikki diskuterar frågan med Malin från stövarklubben.
- domarträff i Sysslebäck den 24-25augusti.

§ 11. Nästa styrelsemöte. Beslutades att hållas fredagen den 21 september i Bosebyn, Arvika hos Ulrika och Jan Olsson. Tid 18 00.

§ 12.  Ordförande tackade alla deltagare och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck.


  Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2018 02 23 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Roy Bye, Per-Anders Olsson, Lars Liljegren, Anders Liljegren, Inga-Lill Axelsson, Sören Alfredsson.

§ 1.  Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2.  Till ordf. valdes HP och till sekreterare BW.

§ 3.  Föregående protokoll. Gicks igenom. Kommenterades beslutsordningen gällande vänskapskampen i viltspår. Inget övrigt att ta upp.

§ 4.  Årsmötet 2018. Diskuterades. Beslutades :  datum den 7 april kl 1700. Plats Lillerud.
Beslutades att bjuda deltagarna på maten efter årsmötet .
Diskuterades kommande val med Sören Alfredsson, valberedningen

Diskuterades kommande aktivitetsplan för 2018/ 2019. Fastställdes datum och plats för de olika aktiviteterna.

§ 5.  Utställningen i Eda 2018. Kommer att arrangeras tillsammans med stövarna  den 20 maj . Allt ok, annons mm.

§ 6.  Inga inkommande eller utgående skrivelser att rapportera.

§ 7.  Vänskapskampen i viltspår. 9 hundar deltar. 3 från vardera Sverige, Danmark och Norge. Tävlingsdag den 7 juli och plats Torntorp. Frivilliga medhjälpare efterlyses.

§ 8.  Rapporter : Sunne jaktmässa. Diskuterades deltagande. Styrelsen enig i beslutet att delta. Ansvarig  Ulrika Olsson.

Kassörens rapport. Ekonomin fortsatt mycket god. Kassan har ökat med ca 25 000 kr under 2017. Ca 95 000 kr i kassan för dagen.

§ 9.  Övriga frågor. Diskuterades oklarheter i de nya drevprovsreglerna. Ex. hur många skall per minut kan anses som ok. Rådjurschampionat – för lätt. Prisvalör om hunden bedöms som icke lämplig rådjurshund. Förslag 0 pris.

Konstaterades att det finns mycket att diskutera angående reglerna. Eventuella förslag till ändringar tas upp inför nästa revidering.

§ 10.  Mötet avslutades. De fyra närvarande domarna genomförde kollegie angående  ett antal genomförda särskilda drevprov.

 

Vid protokollet   Bengt Wärnbäck

              

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2017 09 24 i Charlottenberg.

Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Roy Bye, Anders Liljegren, Lars Liljegren, Inga-Lill Håkansson, Ulrika Olsson.

§ 1.  Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2.  Till ordf. valdes HP och till sekr. BW.

§ 3.  Genomgång senaste protokoll från årsmötet. Se övriga frågor.
Diskuterades eventuell bilersättning när domaren har långt att köra till provplatsen. Beslutades att hundägaren betalar 18,50 kr/ mil till domaren.

§ 4.  Utställningen i Eda. 23 hundar deltog. 2018 års utställning den 20 maj. Plats Eda.

§ 5.  Utgående skrivelser. Skrivelse till BCS angående vargfrågan, efter beslut på årsmötet. Något svar har inte erhållits från BCS. Skrivelsen har tagits upp vid styrelsemöte och finns kommenterad i BCS protokoll : ” Beslutades att aktivt följa utvecklingen och stödja ansträngningar syftande till en normalisering av vargpopulationen.”
Beslutades att inte skriva en motion i ärendet utan styrelsen uppdrog åt sekreteraren att skicka en fråga hur ? man i BCS har tänkt sig att agera, på ett mer konkret sätt.
Inkomna skrivelser. Inget att rapportera.

§ 6.  Rapporter. Sunne vildmarksmässa. Vår monter fungerade jättebra och bidrog på ett positivt sätt att framhålla beaglen. Några nya medlemmar anmälde sig vid mässan. Lotteriet inbringade ca 5700 kronor. Stort tack till Ulrika och Jan och alla andra som jobbat med mässan.
Kassörens rapport. 71200 kronor i kassan för dagen.
Beslutades att beställa nya kepsar då lagret är tömt.

§ 7.  Vänskapskampen i viltspår. Ulrika redogjorde för upplägg och arrangerande av kommande vänskapskamp ( Sverige, Norge, Danmark ) den 6-8 juli 2018 i Torntorp.
Ulrika och Inga-Lill H ansvarar. Beslutades att klubben sponsrar med 2-3000 kr , efter eventuellt behov.
Ulrika kontaktar Svenska Beagleklubben om eventuellt ekonomiskt bidrag.

§ 8.  Övriga frågor. Diskuterades drevprovsredovisning kommande säsong. Björn A och Stefan O samarbetar om detta.
Annons i beagletidningen gällande provet i Lur. Bengt W ordnar detta efter kontakt med Stefan Olsson.
Inköp av en sk roll up till klubben. Ulrika går vidare med detta och kollar priset.
Motioner till BCS 2018. Motion 1 angående att en 1 ha skall ingå i jaktchampionatet. Efter diskussion beslutades att inte lämna in motion angående detta.
Motion 2 angående följder av ett kryss i rutan ” inte lämplig rådjurshund ” vid drevprov. Nuvarande regler sänker ett förstapris till ett andrapris om domaren väljer ovanstående kryss. Styrelsen anser att prisvalören skall sänkas till 0 pris rå. Sekreteraren formulerar en motion och skickar in den till BCS.
Har-SM. Beslutades att inte lämna in intresseanmälan att arrangera har-sm 2018 i Ranebo.

§ 9.  Nästa möte. Inget datum spikades utan vi kallar till möte vid behov.

§ 10.  Mötet avslutades.

 

Vid protokollet   Bengt Wärnbäck

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2017 02 05 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Björn Andersson, Lars Liljegren, Anders Liljegren, Inga-Lill Axelsson, Sören Alfredsson, Stefan Olsson.

§ 1.  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Till ordförande valdes Henry P. och till sekreterare Bengt W.

§ 3.  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4.  Lurprovet 2017. Diskussion och utvärdering av årets nyligen genomförda drevprov i Lur.
Konstaterades att provet återigen var mycket bra genomfört. Många är imponerade att vi klarar att arrangera ett så stort prov med 30 deltagande hundar på två dagar.
Stort tack till Stefan Olsson för allt arbete han lägger ner.

§ 5.  Utgående skrivelser. Sekreteraren har skickat vår skrivelse angående varg till BCS . Återstår att se hur dom svarar. Vi följer upp detta.
Inkommande skrivelser. En fråga från Jaktprovskommittén hur många domarböcker vi behöver inför nästa säsong då de nya reglerna införs. Beslutades att beställa 50 st.

§ 6.  Rapporter. Kassören visade resultaträkning för 2016. Kassan för dagen 71683 kr, en ökning med ca 10000 under 2016. Konstaterades att klubben har en bra och stabil ekonomi.

Viltspårsverksamheten 2016.  86 hundar har startat under året. Förslag att startavgiften höjs med 50 kr till 350 kr, varav domaren får 200 kr. Övriga klubbar tillämpar den avgiften. Beslutades att genomföra denna förändring.
Stort tack till Henry och Inga-Lill för allt nerlagt arbete under året.

§ 7.  Övriga frågor. Rådjurschampionat. Diskuterades uppkommen fråga när/ var/ hur gränsen går när hunden skall bedömas som ej lämplig rådjurshund. Denna diskussion lär fortsätta. Något entydigt svar på frågan framkom inte. Kanske tydligare direktiv i de nya reglerna ?

Årsmötet 2017. Plats Lilleridsgymnasiet i Vålberg. Tid den 25 mars kl 17 00. Bengt W kollar och bokar lokal och frågar kocken angående mat. Kostnad för mat 100 kr/ person, resten betalar klubben.

Aktivitetsplan för 2017 gicks igenom. Det mesta klart men några datum måste kollas upp.

Valberedningen. Sören A meddelar att valberedningen har koll på läget. Johan Gustavsson önskar avsäga sig platsen i styrelsen i brist på tid.

§ 8.  Nästa möte 17 03  25 kl 16 00 , före årsmötet.

§ 9.  Ordförande avslutade mötet .

 

Vid protokollet Bengt Wärnbäck    

      

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2016 12 16 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Björn Andersson

§ 1.  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Till ordförande valdes Henry P. och till sekreterare Bengt W.

§ 3.  Föregående protokoll. Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4.  Genomförda drevprov, klubbmästerskapet och regionsuttagningen. Klubbmästare blev Pirlo. Inga prisdrev under regionsuttagningen. Tyvärr uselt väder som bidrog till detta. Bo Ynger och Jeppe till SM där de placerade sig på fjärde plats. Grattis !

§ 5.  Inga utgående skrivelser. Inga inkommande skrivelser.

§ 6.  Rapporter.

Kassörens rapport. I kassan för dagen 65 000 kr.

Viltspår. 85 hundar har startat under året. Stort tack till Henry och Inga-Lill för det jättejobb ni lägger ner och ert engagemang.

Lurprovet. Diskuterades ”problem ” med många anmälda hundar. De hundar som är anmälda för en dag går före de som vill starta två dagar. Dessa får starta dag två i mån av plats.
Max startande hundar är sedan tidigare beslut 30. Henry kontaktar Stefan Olsson i detta ärende.

§ 7.  Övriga frågor. Priser till lotteriet i Lur. Alla hjälper till efter bästa förmåga.

Diskuterades den motion från Västernorrlands stövarklubb angående nej till varg som Dan Olsson skickat till styrelsen. Bengt W presenterade utkast till skrivelse enligt uppdrag från förra mötet. Styrelsen beslutade enigt att skicka denna till BCS för vidare hantering.

§ 8.  Nästa möte den 2017 02 05kl 15 00 i Charlottenberg.

§ 9.  Mötet avslutades.

 

Vid protokollet Bengt Wärnbäck


         

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2016 09 30 i Charlottenberg.

Närvarande :Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Björn Andersson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Anders Liljegren, Lars Liljegren, Inga-Lill Axelsson.

§ 1.  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Till ordförande valdes Henry P. och till sekreterare Bengt W.

§ 3.  Föregående protokoll. Inget att ta upp under denna punkt.

§ 4.  Årsmötet 2016.
Diskuterades om vi, pga att det för många i styrelsen innebär långa resor till styrelsemöten, eventuellt ska pröva att hålla telefonmöten istället för att träffas som nu. Beslutades att fortsätta som nu. Det framfördes som ett viktigt argument vikten av den sociala biten det innebär att träffas.
Uttagning av hundar till regionstävling. Denna punkt togs upp på årsmötet och beslut fattades enligt nedanstående skrivning, formulerad av Göran Karlsson. Tyvärr kom den inte med i årsmötesprotokollet.
Följande ska gälla:
I första hand skall resultat vid klubbmästerskap gälla. Dock ska hund som kommer ifråga ha drivit hare i minst 20 minuter.
I andra hand ska resultat på drevprov från 1 september fram till klubbmästerskapet gälla.  Minst drev om 20 minuter på hare ska krävas.
I tredje hand skall resultat från innevarande års drevprov i Lur räknas. Minst 20 minuters drev på hare ska krävas.

§ 5.  Utgående skrivelser. Inbjudan till klubbkamp har skickats till norska hundklubbarna.

§ 6.  Rapporter.

Kassör : Klubbens ekonomi är mycket god. Kassan för dagen 75 000 kr. Lotteri på Sunne jaktmässa inbringade närmare 6 000 kr. Tack till alla som hjälpt till med detta.

Viltspår : 70 viltspårprov har genomförts i klubbens regi , hittills, denna säsong.

Vårträff :  En bra och trevlig dag. 10 medlemmar deltog.

Utställning i Gräsmark : 19 hundar deltog. Allt fungerade bra. 2017 års utställning kommer med all säkerhet att hållas i Eda. Datum 21 maj. Domare klar.

Jaktmässa i Rottneros : Fungerade jättebra. Vår monter blev en succè. Stort tack till arbetsgruppen !

Domarträff i Sysslebäck : Nöjda deltagare. Tyvärr något få, 7 st.

Klubbmästerskap : 28 – 29 oktober. Domarlista gicks igenom. Diskuterades varför så få hundar från Värmland startar på våra drevprov.  Beslutades att ingen startavgift och  domaravgift skall debiteras vid hundens första start. Detta gäller medlemmar i klubben och drevprov i klubbens regi.

§ 7.  Övriga frågor.
Skrivelse angående varg. Beslutades att sekreteraren formulerar skrivelse som skickas till BCS för vidare hantering. Förhoppningsvis ett uttalande som kan påverka svensk vargförvaltning. Situationen i Värmland utom all kontroll.

Sekreteraren skickar in underlag till Beagle gällande inbjudan till Lur-provet.

Drevprovsredovisning hanteras fortsatt av Björn Andersson.

Förslag framfördes att, vid lämpligt tillfälle i december, arrangera en jaktdag på Jäverön för medlemmar. Harjakt och rådjursjakt.

§ 8.  Nästa möte. Den 16 december i Charlottenberg. Tid 18 00.

§ 9.  Mötet avslutades.

 

Vid protokollet   Bengt Wärnbäck


                         

   Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2016 02 07 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye.

§ 1.   Mötet öppnas.

§ 2.  HP ordförande och BW sekreterare.

§ 3.  Föregående protokoll. Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4.  Inkomna skrivelser.

Remiss angående tekniska hjälpmedel vid drevprov. Beslutades att inte lämna några synpunkter i frågan.

Medlemsproblematiken med anslutning till fel LA. Redovisades mailkonversation mellan sekreteraren och SKK och BCS. Frågan förhoppningsvis löst. Beslutades att sekreteraren skickar information till samtliga LA så att inte problemet eventuellt ligger kvar hos dom.

Motioner till BF. Se Svenska Beagleklubbens Hemsida.
Nr 1. Från Norrbottens Beagleklubb. Motion gällande drevprov. Tillstyrks.
Nr 2. Från Norrbotten. Återinför ordinarie drevprov. Tillstyrks.
Nr 3. Från Norrbotten. Start på drevprov innan utställningsmeriter. Tillstyrks.
Nr 4. Från Östsvenska Beagleklubben. Angående godkännande av dovvilt som drevdjur vid prov. Tillstyrks med tillägg att även gälla kronhjort.

§ 5.  Utgående skrivelser. Inget att rapportera..

§ 6.  Rapporter.
Kassör.
Kassan för dagen ca 75 000 kr. Uppdrog åt kassören att kolla pris på och köpa 2 id-kontrollscanners till klubben.

Viltspår. 2015 80 starter. Stort tack till Henry och Inga-Lill.

Klubbmästerskap Sysslebäck. Westlunds Isa blev bästa hund med en 3 hare. Förslag från Göran Karlsson har kommit in angående regler för uttagning av hundar till regionstävling. Tas upp vid kommande årsmöte.

Lur-provet. Fungerade som vanligt jättebra. 29 starter med resultatet 24 prisdrev. Stort tack till Stefan, Ischa och Stina.
Tack till alla sponsorer kommer att skrivas i verksamhetsberättelsen och på klubbens hemsida.

Hemsidan. Finns brister i aktualitet. Gammalt material bort och nytt in ! HP kontaktar Anders för en diskussion.

Domarträff i Sysslebäck. Fungerade bra. Alla nöjda. Tack till Bosse Y.

Aktivitetsplan 2016. Gicks igenom och fastställdes tider mm för våra aktiviteter.

Årsmöte. Kommer att hållas den 19 mars på Lillerud. Tid 16.00.

§ 7.  Övriga frågor.
Utställningstält ännu inte inköpt. Johan G handlägger.

Högtalare inköpt. Kostnad ca 4000 kr.

§ 9.  Nästa möte. Årsmöte den 19 mars.

§ 10.  Mötet avslutades.

 

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck, sekreterare

         Protokoll styrelsemöte med Värmland-dals Beagleklubb 2015 09 13 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Johan Gustavsson, Björn Andersson, Roy Bye, Per-Anders Olsson, Anders Liljegren, Lars Liljegren.

1.  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.  Till ordförande valdes HP och till sekreterare BW.

3.  Föregående protokoll. Lästes igenom. Allt OK.

4.  Inkomna skrivelser. Klubbkamp den 17 november i Norge. Arrangör Beagleringen Östfold. 3 unghundar ska anmälas. Beslutades att Per-Anders O och Johan G ansvariga. Per-Anders kollar med Beagleringen angående sista anmälningsdag.

5.  Utgående skrivelser. Klubben har skickat svar gällande ny regeltolkning för drevprov. Detta efter diskussioner vid domarträffen i Sysslebäck i augusti.

6. Rapporter. 

Kassören. Kassan för dagen 62 200 kr. Diskuterades inköp av nya kepsar och klubbmärken. Beslutades att kassören tar in offert för vidare hantering och beslut.

Viltspår. 40 starter hittills, därav 9 beaglar. Flera prov kommer att genomföras under hösten.

Klubbmästerskap 2015. Kommer att hållas i Sysslebäck ( Långberget ) den 2 – 3 november. Sista anmälningsdag den 18 oktober till Bosse Ynger.

Vårträffen. Bra dag med närmare 20 deltagare. Ringträning, skytte mm samt naturligtvis social gemenskap.

Hemsidan. Konstaterades att det fortsatt är svårt att få in material för publicering på hemsidan. Alla medlemmar uppmanas att skicka in material.  Skickas till Anders Liljegren , ismokerocks85@hotmail.com 

Domarträff i Sysslebäck. 9 deltagare varav 7 domare och 2 ” påläggskalvar ” . Bra förläggning, bra marker, bra mat och bra diskussioner.  Stort tack till Bosse !

Övriga frågor. Diskuterades inköp av nytt tält till klubben. Johan fixar detta. Ny och bättre högtalare behövs. Per-Anders kollar med sin kontakt. Drevprovet i Lur. Björn A ansvarar för att lämpligt utformad annons kommer in i Beagletidningen. Kontaktar Stefan O för information. Björn ställer fråga om klubben kan ha ett intresse att ordna träningsläger för harjakt i Jämtland nästa höst. Frågan kommer att ställas till medlemmar på hemsidan.

7.  Nästa möte. Nästa möte den 2 november i Sysslebäck.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck, sekreterare


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-dals beagleklubb 2015 02 15 i Charlottenberg

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Inga-Lill Håkansson, Sören Alfredsson ( adjungerad valberedningen )

1.  Mötet öppnas.

2.  Till ordförande och sekreterare valdes Henry Persson och Bengt Wärnbäck.

3.  Föregående protokoll. Telefonmöte diskuterades som möjligt alternativ för undvikande av långa transporter med bil. Eventuellt kan nästa möte bli ett prov.

4.  Inkomna skrivelser. Inget speciellt att rapportera.

5. Utgående skrivelser. 

6.  Rapporter.

Ø      Kassör. 2014 års verksamhet gick back ca 12 000 kr. För dagen ca 68 000 kr i kassan. Lur provet och viltspårverksamhet genererade ca 10 000 kr plus under året.

 

Ø      Viltspår. 101 starter 2014. Inga-Lill meddelar att hon slutar som viltspåransvarig. Henry Persson kommer att ansvara för 2015 års viltspårsverksamhet. Omfattningen kommer dock att minska. Klubben kommer att arrangera ordinarie prov i Torntorp den 15 augusti samt rörliga prov under året. Stort tack till Inga-Lill för allt arbete och engagemang hon lagt ner under åren som ansvarig !

 

Ø      Rapport från Lurprovet. Mycket bra arrangemang , som vanligt. 28 starter under 2 dagar. Diskuterades vissa problem med genomförandet av ” öppna kollegier ”. En skärpning måste till om vi ska kunna fortsätta med denna form av kollegium. Hundägare ska lyssna – inte prata !

 

Ø      Norgekampen. Östlandet vann årets kamp.

 

Ø      Årsmöte 2015. Beslutades att hålla årets årsmöte i Åmål, på Berga Bistro den 21 mars klockan 16 00. Deltagare betalar 200 kr för buffén, överskjutande kostnad står klubben för.

 

Ø      Valberedningens funderingar. Sören A. redogjorde för arbetet som pågår i valberedningen inför kommande årsmöte. Störst problem är som vanligt föryngringen av förtroendevalda på olika poster. Ansvarig för utställningsverksamheten diskuterades.

 

Ø      Har-SM 2015. Klubben har fått en fråga om vi kan arrangera SM. Efter diskussioner beslutades att svara ja på förfrågan. Villkor är att platsen blir Ranebo, Lur. Vargproblematiken utesluter övriga platser i Värmland. Ingen vill/ vågar komma hit och starta sin hund. Henry kontaktar Stefan O.

 

Ø      Verksamhetsplan 2015. Styrelsen fastställde verksamhetsplan 2015 med platser, tider, ansvariga mm

 

7.  Övriga frågor.

8.  Nästa möte. Årsmötet.

9.  Mötet avslutades.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2014 09 19 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Inga-Lill Håkansson.

1.  Mötet öppnas.

2.  Till ordförande och sekreterare valdes HP och BW.

3.  Föregående protokoll. Gicks igenom. Inget speciellt att ta upp framkom.

4.  Inkomna skrivelser.
- mail från jaktmässan i Sunne angående utökning av mässan inför 2015 med en större jakthundsutställning. Ingen möjlighet för vår del att delta då allt redan är bestämt med datum, plats, domare och samverkan med stövarklubben.
Diskuterades en eventuell medverkan 2016 och konstaterade att vi behöver betydligt mer information innan beslut kan fattas. Bland annat : Vad tycker stövarklubben, skall vi ha egen domare mm.
Beslutades att Bengt W svarar jaktmässan och redovisar vad vi diskuterat.

- Diskuterades det nya redovisningssystemet ” Jyckedata ” efter frågor från Björn Andersson, som kommer att vara ansvarig. Styrelsen såg inte några svårigheter att få till detta med fullmäktig och kommissarie.

- Inbjudan till Beagle –SM i Östergötland den 1-2 december. Våra drevprov 8-9 november i Charlottenberg där två hundar tas ut till regionsmästerskapet 13 – 14 november och vinnaren till SM. I år kommer alla LA ha uttagning samma dag, dock inte på samma plats.

- Svar från BCS ( C L-F ) angående svaret från SKK´s jakthundskommitté på vår fråga om det är OK att ändra färdiga protokoll från drevprov. Vi finner ingen anledning att fortsätta diskussionen i frågan. Konstateras kan att vi trots allt får anses ha rätt i frågan. Vi är tillfreds med svaret och släpper detta ärende.

5.  Utgående skrivelser. Vår debattartikel i Beagle angående subjektiv bedömning mm ( se ovan )

6.  Rapporter.

- Kassörens rapport. Ca 60 000 kr i kassan för dagen. Eftersom vi har mycket aktiviteter i form av viltspår, drevprov och utställning räcker inte intäkter från medlemsavgifter till SKK att täcka SKK´s kostnader för redovisningar. Back ca 1200 kr. Visar på ett tydligt sätt att klubben är aktiv, vilket ju är positivt för medlemmarna.

- Viltspår. 77 genomförda prov så här långt och ytterligare 12 på g. Henry och Inga- Lill som vanligt mycket aktiva och deltar som domare på andra viltspårprov.

- Domarkonferens i Nyängen. Ett flertal av våra domare deltog. De som av olika skäl inte kunde närvara kommer att genomgå intern utbildning inom klubben. Alla våra domare behövs och kommer att döma under hösten.

- Jaktmässan i Sunne. Bra att vi deltog. Många besökare och en hel del bra samtal i vår monter. Beslutades att återkomma till nästa år.

- Uttagning till Norgekampen. Per-Anders redovisade 9 unghundar som kan bli aktuella för deltagande. Om nödvändigt kommer lottning att genomföras. Vi kommer att ta kontakt med hundägarna och kolla om intresse finns.
OBS ! Vi är noga med att detta är en tävling för unghundar.

- KM – drevprov i Charlottenberg. Allt under kontroll. Några rapporter om varg har inte kommit på länge. Känns OK att släppa hundarna.

- Lur provet. Beslutades att inte sätta in annons i Beagle då antalet anmälda hundar förmodligen kommer att vara tillräckligt många för vad vi ( Stefan ) klarar av. Inbjudan finns dessutom på klubbens hemsida.

7.  Övriga frågor.
Utställningen. Domare Anne-Maret Olsen. Per-Anders har avsagt sig ansvaret för utställningen efter många års arbete med denna. Vi måste hitta en ny ansvarig !

8.  Nästa möte. Telefonmöte den 2 november.

9. Mötet avslutades.

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck, sekreterare

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2014 06 15 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen, Björn Andersson, Inga-Lill Håkansson

1.       Mötet öppnas.

2.      Till ordförande valdes HP och till sekreterare BW.

3.      Föregående protokoll.  Konstaterades att årsmötet blev mycket bra. Lokalen var bra och mötet konstruktivt.

4.      Inkomna skrivelser. Svar har kommit från SKK´s  Jakthundkommitté på vår ställda fråga gällande den centrala granskning av drevprovsprotokoll, inom beagleklubben, som vi kritiserat. Svaret lyder :Enligt gällande regler går det inte att ändra kollegiets beslut.

Vi konstaterar med glädje att vår övertygelse att detta inte varit ett korrekt beteende har varit helt rätt.

5.      Utgående skrivelser.  I senaste nummer av Beagle skriver  ” ett enigt BCS/ JpK, Clas – Göran Larsson ” ett antal påståenden  om ” subjektiva kulturer ”, regelverk som inte följts, sänkta avelsvärden mm. Detta stämmer naturligtvis inte. Nu har vi svart på vitt att är det några som inte följt regelverket är det ” ett enigt BCS/ JpK ”
Beslutades att sekreteraren skriver en kommentar angående artikeln i Beagle och skickar den för publicering i nästa nummer av Beagle.

6.      Rapporter.
Kassör. Kassan för dagen ca 50 000 kr.
Viltspår. Ändring av datum för viltspår till den 2/8. 43 prov genomförda så här långt. Av dessa 3 beaglar.
 Rapport från BF. HP, P-A O och Inga-Lill redogjorde för sina intryck från genomfört BF.
Domarkonferens angående de nya drevprovsreglerna kommer att hållas, tillsammans med övriga aktuella hundklubbar i Värmland, den 28 juni i Nyängen. De som eventuellt  inte kan delta kommer att utbildas internt.
Vårträffen. Återigen en lyckad dag i Torntorp.
Utställningen i Gräsmark. 14 beaglar och 40 stövare deltog.  Utställarna mycket nöjda med val av plats. Allt fungerade bra. Troligtvis samma plats nästa år. Diskuterades domare att använda 2015. Per-Anders ansvarar för detta.

7.      Övriga frågor. Björn rapporterade från kursen han nyligen gått gällande Jyckedata. Detta är ett digitalt system som administrerar drevprovsdata. Verkar lovande och kommer med säkerhet att underlätta denna hantering. Beslutades att Björn köper en PC och skrivare för detta ändamål.

8.      Nästa möte den 17 augusti klockan 15 00 i Charlottenberg.

9.      Mötet avslutades.

  Vid protokollet   Bengt Wärnbäck

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2014 03 02 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen, Inga-Lill Håkansson, Sören Alfredsson.

§ 1   Mötet öppnas.

§ 2  Ordförande och sekreterare för mötet. Henry Persson och Bengt Wärnbäck.

§ 3  Föregående styrelsemöte. Diskuterades skrivelser som skickats till SKK angående bedömningar på våra drevprov. Beslutades att sekreteraren skickar ännu en gång, nu till sekreteraren  i SKK`s jakthundskommitté Nina Karlsdotter.

§ 4  Inkomna skrivelser. Skrivelse angående domarkonferens i Vara den 2 augusti. Föranmälan krävs. Beslutades att undersöka möjligheten att hålla en domarkonferens i närområdet med aktuella hundklubbar. Uppdrogs åt Bengt W att kontakta Ingemar Olofsson i Bassetklubben för koll om detta är möjligt. Även kontakt med BCS om beagleklubben har planerat domarkonferenser med utbildning och genomgång av de nya reglerna.

§ 5  Utgående skrivelser.

§ 6  Rapporter.

·         Kassören. Allt OK. Ca 65 000 kr i kassan.

·         Viltspår. 107 starter under året, därav 14 beaglar. Beaglebaracken har sjunkit och behöver lyftas . Lämpligt tillfälle vid medlemsträffen den 26 april. Championatsrosetter måste köpas in. Övrigt : önskemål från Inga-Lill att vi skickar fler bilder till hemsidan. Alla har ju kamera !

·         Lurprovet. Mycket bra även i år.
Viss kritik från hundägare att de inte fått kopia på drevprovsprotokollet. Beslutades att till nästa gång ta med skrivare och skriva kopia direkt efter fullmäktige. Framfördes önskemål om att resultaten från provet skall skickas till Beagleringen i Norge.

·         Utmärkelser. Vid årsmötet kommer 9 förtjänstmärken i brons att delas ut. 3 förtjänsttecken i silver samt 2 hederstecken i guld kommer att delas ut vid BF.

·         Årsmötet 2014. Beslutades att plats för årsmötet blir Berga Bistro utanför Åmål. Klubben sponsrar maten med den kostnad som överstiger 100 kr.

·         Valberedning. Sören Alfredsson från klubbens valberedning dltog på mötet. Diskuterades läget inför årsmötet. Allt OK.

§ 7  Övriga frågor. Diskuterades vem/ vilka som åker till BF. 1 eller 2 delegater ? För närvarande har klubben 100 medlemmar.

§ 8  Nästa möte. 15 juni 15 00 i Charlottenberg.


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2013 12 01 i Charlottenberg.

Närvarande : H enry Persson, Bengt Wärnbäck, Per-Anders Olsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen.

1 Mötet öppnades.

2.  Till ordförande valdes Henry Persson och till sekreterare valdes Bengt Wärnbäck.

3.  Föregående protokoll. Gicks igenom. Ingen speciell punkt att ta upp.

4.  Inkomna skrivelser. Mail från Britt-Marie Nordqvist angående uteblivna svar på fråga om möjlighet för henne att döma Beagle på utställning. Beslutades att erbjuda Britt-Marie att delta som domaraspirant vid vår utställning 2014 och eventuellt själv fungera som domare 2015.

5.  Utgående skrivelser. En skrivelse från sekreteraren ( på uppdrag av styrelsen ) till SKK`s jakthundskommittés ordförande Henrik Barnekow gällande den överprövning och de ändringar i färdiga protokoll som numera är praxis i Svenska Beagleklubben. Skrivelsen skickades den 13 oktober men ännu har inget svar om när/hur SKK tänker sig vidare hantering. Eftersom skrivelsen var av formell karaktär borde detta svar ha kommit.
Beslutades att ( om inget händer ) skicka påminnelse efter nyår.

6.  Rapporter.
-  Kassören. I kassan för dagen 63400 kr.

-  Viltspår. 105 starter under året.

- KM och Norgekampen som skulle ha genomförts i oktober ställdes in pga varg.

- Förslag till BCS, utmärkelser.
Inga-Lill Håkansson, guld
Per-Anders Olsson, guld
John-Ingar Larsen, brons

- Drevprovet i LUR. Beslutades att,  med OK från Stefan , genomföra provet.
Uppmanades till alla att om möjligt skänka priser till lotterierna.

Beslutades att arrangera inställd klubbkamp mot Beagleringen i Östfold och Östlandet den 10 januari med tre deltagande hundar från varje klubb. Separat utskick kommer att ske.
Även inställt klubbmästerskap kommer att genomföras under Lur-provet.

7.  Övriga frågor. Beslutades att hålla årsmöte den 29 mars.

8.  Nästa möte den 2 mars 2014 i Charlottenberg Tid 14 00.
Vid detta möte skall representant från valberedningen delta.


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2013 09 06 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen.

1.  Mötet öppnades.

2.  Till ordförande valdes Henry Persson och till sekreterare Bengt Wärnbäck.

3.  Föregående protokoll. Gicks igenom, inget speciellt att ta upp.

4.  Inkomna skrivelser.
Skivelse gällande program NM 22 – 23 november.
Skrivelse angående championatsbestämmelser. Konstaterades att stora förändringar är genomförda, på ” nivå ” BCS. Kritik har framförts bl a av Östergötlands Beagleklubb. Värmland –Dals Beagleklubb ställer sig bakom denna kritik vilket framförts till klubben.

Fråga : från och med när gäller de nya reglerna ? Jaktprovskommittén kontaktas.  ( Svar har kommit sekreterare tillhanda efter mötet : från och med 1 januari 2014. )

5. Utgående skrivelser. Ovan nämnda till Östergötland.

6.  Rapporter.
- Kassören rapporterade att vi för dagen har 65 000 kr i kassan.

- Viltspår. 78 genomförda prov , varav 13 inofficiella. 11 beaglar har genomfört prov.
Diskuterades genomförandet. Kanske ett tvådagarsprov kan bli aktuellt.

Diskuterades ett eventuellt bygge av vindskydd vid beaglebaracken. Detta i samarbete med lokala jaktklubben. Henry utreder frågan vidare, bl a kostnader.

-  Hundar till Norgekampen 26 oktober. Bo Ynger, Jan Johansson och Anders Staaf Liljegren deltar med sina hundar. Plats Charlottenberg. Bengt W skickar kallelse till de norska klubbarna.

- Klubbmästerskap 27 oktober i Charlottenberg.

- NM 2013 arrangeras 22 – 23 november i Älvkarleby.

- Regionsmästerskap arrangeras 29 – 30 oktober i Sysslebäck.

- Förslag till val inför BF 2014 diskuterades.

7.  Övriga frågor.

Registrering av drevprov. Ny programvara kommer att användas.

Riktlinjer för kondoleanser diskuterades. Inga konkreta beslut fattades.

Utställningen i Morokulien diskuterades. Nya riktlinjer har beslutats att det ej är OK att arrangera två utställningar så tätt på samma plats. Minst 15 mils avstånd krävs.
bollen ligger hos stövarklubben som ansvarar för utställningen 2014. Frågan tas upp senare.

8. Nästa möte den 1 december kl 14 00 i Charlottenberg.

9. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet Bengt Wärnbäck


Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2013 06 24 i Charlottenberg.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders olsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen.

1.  Mötet öppnas.

2.  Till ordförande valdes Henry P och till sekreterare Bengt W.

3.  Föregående protokoll. Inget speciellt att ta upp.

4.  Inkomna skrivelser.
- Inbjudan till jakt på I 2 området , speciellt riktat till kvinnor.
- protokoll från telefonsammanträde med jaktprovskommittèn.
- ett antal övriga skrivelser ej aktuella för klubben

5.  Utgående skrivelser.

6.  Rapporter.
- Kassören. Ca 65 000 kr i kassan för dagen.

- Viltspår. På proven i Torntorp har 41 hundar deltagit. I Koppom 11. Totalt har 8 beaglar deltagit, varav en mycket duktig tik från Norge.

- Utställningen i Morokulien. 18 beaglar deltog och 33 stövare.

- Beagledagen i Torntorp den 4 maj vid beaglebaracken. En mycket lyckad dag med ca 20 deltagare.

- Representant i jpk region Mitt. Bosse Ynger kommer att vara regionens representant.
SM kommer att arrangeras den 11 – 12 november i Bispgården.

- Regionsmästerskap 29 – 30 oktober

- Norgekampen den 26 – 27 oktober i Lysvik. Konstaterades att problem kommer att uppstå med två tävlingar med bara ett par dagars mellanrum.

- Förslag på ledamöter till BCS. Henry P sitter i valberedningen och efterfrågar förslag på lämliga kandidater att väljas vid BF 2014. Diskuterades ett antal namn. Fortsättning följer.

7. Övriga frågor.
Diskuterades missnöje från jpr kommittén ( BCS ) med hanteringen av domarinsatser och regeltolkningar under senaste drevprovssäsongen. Stort missnöje kvarstår och några domare kommer inte att döma beagle kommande säsong. Hot om fler avhopp finns. Ordförande har haft kontakt med SKK i frågan. Där reagerade man med förvåning vilket även Värmlands stövarklubb gjort vid kontakt med dom. Ingen annan hundklubb har råkat ut för denna hantering.  I Norge är det inte tillåtet att ändra efter avklarat kollegie.
Efter diskussioner uppdrogs åt sekreteraren att formulera en skrivelse i  ämnet och skicka denna till SKK`s jakthundskommitté.

8. Nästa möte den 6 september kl 18 00 i Charlottenberg.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

Styrelsemöte 2013-02-03 i Charlottenberg.
Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Hohan Gustafsson, John-Ingar Larsen, Roy Bye, Martin Andersson och Inga-Lill Håkansson.
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Föregående protokoll. Inget speciellt att ta upp.
§ 3 Inomna skrivelser. disuterades skrivelse angående domarnas bedömning vid senaste drevprovet i Lur. Beslutades att uppdra åt sekreteraren att svara på denna.
§ 4 Utgående skrivelser. Inget att redovisa

§ 5 Rapporter. 
-Kassören.
ca 72 000 kr i kassan för dagen. Lur-provet gick ca 11 000 kr plus, mycket beroende på ett antal strykningar av deltagande hundar dag 2. (skarpt före och eventuell vargförekomst)
-Viltspårsverksamhet.
Inga-Lill rapporterade att 102 registrerade prov genomförts. Stort tryck på anmälningar inför kommande säsong, bla är kvällsprovet redan fullbokade.
Tre beaglar från Danmark kommer att delta.
-Utställning i Morokulien. Per-Anders informerade om läget gällande vår utställning i sommar.
- Norgekampen den 3 november.
Johan Gustafssons SA Isa
blev provetw bästa hund. Grattis säger vi till Johan.
-Representant i Jaktprovskommiten region Mitt.Beslutade att inte anmäla någon kandidat från Värmland/Dal.
-Årsmöte 2013-tid o plats.Beslutade att hålla årsmöte lördagen den 23 mars på Värdshuset Morokulien. Tid kl. 16.00 eftersom restaurangen stänger kl. 21.00
Vidare beslutades att sponsra deltagande medlemmar med mat o dryck. (ej alkohol)
-NM 2013. Inget förslag på plats i Värmland togs fram.

-Klubbmästare 2012. Klippuddens Håkan
-Bästa harhund. Vestlunds SA Isa1+2+3:a ha, 3 ha
-Bästa rävhund. Vintermyrens Troya. 1 räv.
-Bästa rådjurshund. Rösholmhögdas Zacco jr 1+1 rå D-cert
-Bästa utställningshund. Tyribergets Urax
-Lurprovets Bästa hund. Vestlunds SA Isa.
-Tanjas vandringspris. Vintermyrens Troya
-Bästa viltspårhund. Beagletorps Carmen.

§ 6 Övriga frågor Europapokalen 2012. bealutades att uppmärksamma Bo Ynger och Billy på årsmötet. Stor framgång för Bosse, lubben och svenska beaglar.
-Norgekampen kommer att hållas i Lysvik den 26-27 oktober i samband med ordinarie drevprov.
- Diskuterades uppföljning av sommarens Clubshow, konstaterades att artikeln i Beagle inte var tillräcklig för att göra showen mer intressant kommande år. Var fanns bra färgbilder mm ?
§ 7 Mötet avslutades.

Charlottenberg 2012-09-30
Närvarande:
Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson o Per-Anders Olsson.
§ 1
Mötet öppnas.
§ 2Till ordförande valdes HP och till sekreterare BW.
§ 3 Föregående protokoll: inget speciellt fanns att ta
upp
§ 4 Inkomna skrivelser: Skrivelse från SKK ang. anmälan av deltagande hund på Clubshowen vilken bitit treårig flicka.
För kännedom.
§ 5 Utgående skrivelser: inget att rapportera.
§ 6 Rapporter:
- Kassören : Dagens kassa 57200 kr. Genomförandet av Clubshowen gick något back men kostnaden kommer att ersättas av BCS.
SKK tar ut ca: 5500 kr för registrering av resultat vid tävlingar vi genomfört i klubben (drevprov, utställning, viltspår). Av detta får vi ca: 3000 kr
 tillbaka på medlemsavgifterna.
Klubbens nya bankgironummer är 327-9825, Westra Wermlands Sparbank. Det gamla Nordeakontot kommer att användas paralellt fram till sista januari 2013.
-Viltspår: Hittills under året är 92 viltspår genomförda, därav 8 beaglar. Redan 17 hundar anmälda att genomföra viltspår sommaren 2013. Diskuterades omfattningen av vår viltspårsverksamhet. En fara föreligger att det kan bli en övermäktig uppgift att klara så många prov. Kan bli aktuellt att sätta ett tak på antalet anmälningar. henry o Inga-Lill handlägger frågan när/om den blir aktuell.
Ett begagnat tält inköpt för 1200 kr att användas vid viltspår och andra arrangemang.
- Norgekampen 3 november: 5 ostartade hundar är aktuella, 3 tas ut. Eventuellt kan lottning bli aktuellt, Per-Anders ansvarar.
-Uttagning regionsmästerskap 2012. Följande gäller:
1. Ordinarie prov,klubbmästerskap 1-2 november.
2. Lur-provet 2013.
3. Ordinarie drevprovarrangerat i annan klubb. Bryttid den 2 november (alltså samtidigt som klubbmästerskapet). Om hund tänker starta i annan klubb måste anmälan om detta göras till styrelsen i VDBIK före start. två hundar från klubben äger rätt att delta (tas ut) till regionsmästerskapet i region mitt. RM kommer att genomföras av VDBIK eller annan klubb. Beslut ännu inte taget.
- Kommissarie för provet i Charlottenberg och Lur är Per-Anders Olsson.
- Representanti JPK från region Mitt: styrelsens förslag Ewa Swedare.
- Plats för harhunds SM: Styrelsen föreslår Älvkarleby.
- NM 2013 : skall arrangeras av Region Mitt, styrelsen föreslår Marma.
§ 7. Övriga frågor: Styrelsen framförde vikten av att ett omfattande bra repotage från genomförd Clubshow kommer i nästa nummer av Beagle.
§ 8. Nästa möte: Förslag fredagen den 9 november kl. 19.00 i Charlottenberg.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

Styrelsemöte 2012-06-26 i Charlottenberg.
Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Per-Anders Olsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen, Inga-Lill Håkansson och Martin Andersson.
§ 1 Mötet öppnas
§ 2
Till ordförande valdes Henry Persson och till sekreterare valdes Bengt Wärnbäck.
§ 3 Föregående protokoll gicks igenom, inga speciella kommentarer.
§ 4 Inkomna skrivelser: Skrivelse från tidningen Beagles nya redaktör där han uppmanar alla att skriva något som känns aktuellt och av värde för övriga läsare av Beagle.
Skrivelse ang. nya drevprovsregler där det bland annat framkommit att taxklubben hoppat av fortsatt deltagande i processen med nya gemensamma drevprovsregler.
§ 5 Utgående skrivelser: Inget speciellt att rapportera.
§ 6 Rapporter: Rapport från kassören att det för dagen finns ca:53.000 kr i kassan.
Beslutades att byta bank från Nordea till Västra Wermlands Sparbank, orsak indragen möjlighet att hantera kontanter.
TK-utställning: Redovisades sponsorer inför Club show.
Viltspår: 55 starter så här långt.
Allmänt: Diskuterades uttagning till Norgekampen i höst. Beslutades att Per-Anders och Johan ansvarar för detta. Uttagnoing ska vara klar senast 30 sept.
§ 7Planering inför kommande Club Show: Per-Anders redogjorde för det aktuella planeringsläget.
§ 8 Övriga frågor: Beslutades att ringa medlemmar för att om möjligt få fler anmälningar till utställningen.
styrelsen gick igenom drevprovsdomarlistan för att få den aktuell.
§ 9 Nästa möte: Beslutades att nästa möte blir den 30 sept. i Charlottenberg kl. 15.00.
§ 10 Mötet avslutades.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

Styrelsemöte 2012-02-05 i Charlottenberg.
Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen och Inga-Lill Håkansson.
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Föregående protokoll: Uttagning av hundar till Norgekampen diskuterades. Förordades uttagning av aktuella hundar redan i mars(alltså efter säsongen), även reservhundar. Första ordinarie prov kommer för sent.
§ 3 Inkomna skrivelser: skrivelse från Bo Y via mail.
§ 4 Utgående skrivelser: Svar till "remiss 2" angående nya drevprovsregler.
§ 5 Rapporter:
Ekonomi:
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Klubben har god ekonomi, för dagen ca: 59 000 kr. i kassan.
TK-drevprov: Lurprovet. Årets Lurprov var bra ordnat som vanligt. Tack till Stefan. Efterlyses fler domare från Värmland till nästa år. Anmälningsavgiften måste betalas i förväg.
TK-utställning: Protokollet från telefonmötet med deltagarna i arbetsgruppen inför sommarens clubshow på Lillerud. Sponsringen diskuterades, alla måste hjälpas åt.
Viltspår: 133 hundar har startat i klubbens regi under året. Stort tack till framför allt Inga-Lill o Henry. 11 Beaglar har startat under året.
§ 6 Planering årsmöte: Årsmöte 2012 den 24 mars kl. 17.00 på Lillerud. Ca: 18.30 gemensam middag. Beslutades att inbjuda Eva o Jan-Erik Nilsson.
Gick igenom förslag på aktivitetsplan för 2012. Startavgifter OK ingen förändring.
§ 7 Övriga frågor: Gick igenom resultat (färdiga så här långt) för hundar som ska erhålla utmärkelser för prestationer under året.
§ 8 Övriga frågor:
§ 9 Nästa möte blir årsmötet.
§10 Mötet avslutades

Vid protokollet Bengt Wärnbäck
 

Styrelsemöte 2011-12-12 i Charlottenberg
Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson,
Per-Anders Olsson, John-Ingar Larsen, Roy Bye och Inga-Lill Håkansson.
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Till ordförande valdes Henry Persson och till sekreterare Bengt Wärnbäck.
§ 3 Föregående protokoll. Lur-provet. Anmälningstid 27 december.
Angående klubbmatch. Hund/hundar som ej deltagit måste klubben betala anmälan och inkvartering för. Det bästa är att i god tid ordna reservhundar till nästa års klubbmatch. Kan uttagning(av reservhundar) ske redan i mars ?
Tygmärken OK. 50 kr styck vid beställning av 20 st. Plus engångskostnad 200 kr.
§ 4 Inkomna skrivelser: BCS förslag på regelverk vid Allround SM. Diskuterades. Beslut om genomförande måste tas på BF 2012. Förslag till nya Chanpionatsregler utifrån de nya drevprovsreglerna lästes igenom. Båda förslagen kommer att
 diskuteras vidare vid nästa möte.
§ 5 Utgående skrivelser: Inget fanns att redovisa.
§ 6 Rapporter:
a. Kassör:
För dagen 50 469 kr i kassan.
b. TK drevprov. Lurprovet. Bättre framförhållning krävs vid anmälningar.
Diskuterades uttagningsregler. Styrelsen beklagade den hantering som förekommit i samband med årets uttagning till regionmästerskap.
c. TK utställning. Diskuterades praktiska frågor inför sommarens utställning i Lillerud.
d. Viltspår. 130 startande hundar under året. Mycket bra tillskott till klubbens ekonomi. Fantastiskt jobb av framför allt Inga-Lill.
e.  Allmänt. Henry redogjorde för NM i Norge.
§ 7 Övriga frågor: Diskuterades reseersättning vid deltagande vid SM, klubbmatch, regionuttagning, dvs tävlingar där klubben tar ut tävlande hundar, ersättes med 500 kr/tillfälle.
§ 8 Nästa möte : Söndagen den 5 februari kl. 14.00 i Charlottenberg.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

Styrelsemöte 2011-10-30 i Sysslebäck.
Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Johan Gustafsson, Per-Anders Olsson och Bo Ynger.
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Till ordförande
valdes Henry Persson och till sekreterare Bengt Wärnbäck
§ 3 Föregående protokoll : Offert för inkvartering vid drevprovet i Lur : 4500 kronor.
Championatrosette att användas vid viltspår är beställt och klart.
§ 4 Inkomna skrivelser: Inbjudan till klubbkamp i Norge. Småhunds-SM, Andreas Norberg deltar med Tanja.
§ 5 Utgående skrivelser: Sekreteraren har skickat svar angående eventuellt Allround-SM.
§ 6 Rapporter: Kassören redovisade att det för dagen finns 48 100 kr i kassan.
TK- drevprov: 3 hundar deltar den 31 okt. i Klubbmästerskapet i Sysslebäck.
Lur-provet: Mat och logi kommer att kosta 500 kr/dygn plus avgift prov 200 kr plus domare 300 kr, totalt 1000 kr per start.
Dekaler till bil finns, bör säljas i samband med Lur-provet. Alla måste hjälpas åt att skaffa priser. Diskuterade domarläget inför Lur.
TK-utställning: Tygmärken är slut, Henry kollar med Lotta om hon kan sy upp.
Rapport från möte inför Clubshowen sommaren 2012. Per-Anders redovisade vad som sas på mötet bla. förljande: Kommite´bestående av Per-Anders, Sören, Arild, Bengt, Göran. Ekonomin diskuterades, Centrala betalar 5000 kr om ekonomin skulle krisa. Möjliga sponsorer listades. viktigt att alla hjälps åt. Ansvarig för sponsring är Bo Ynger. Husvagnsplatser kommer att kosta 100 plus 100 kr. Boende i rum + 50 -100 utöver vad Lillerud tar. Festen på kvällen ansvarar Bengt för (åtminstone plats o mat). På dagen måste vi servera hamburgare/Korv till deltagare o publik.
bestyrelse tre personer som ej ställer ut sin hund.
allmänt: Bosse Y informerade om Europapokalen son han deltagit på. Vid Nordiska som arrangeras utanför Lillehammer deltar Bo Y och Henry är lagledare. Även Johan G åker dit.
§ 7 Övriga frågor: diskuterades uttagning till regionsmästerskap
-et. beslutades att uttagning till olika arrangeman kan vara i klubbens regi, eller från drevprov genomförda utanför Värml.Dal.
§ 8 Mötet avslutades.
§ 9 Nästa styrelsemöte
den 12 dec. kl. 18.30 i Charlottenberg.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck.

Styrelsemöte 2011-08-03 i Charlottenberg.
Närvarande : Henry Persson, Inga-Lill Håkansson. John-Ingar Larsen,Roy Bye,Göran Karlsson,Bo Ynger,Johan Gustafsson,Per-Anders Olsson.

§ 1 Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Till sekreterare för mötet valdes göran K.

§ 3 Genomgång av föregående sturelsemötesprotokoll. Kompletterades med att Johan G valdes till vice ordförande.
Domarträffen i Lässerud diskuterades, framkom att Henry P och Stefan Olsson åker till Uppsala för genomgång av nya drevprovsbestämmelserna. dessa två saker kolliderar tidsmässigt. Johan G kommer att gå igenom nya drevprovsbestämmelser.

§ 4 Inga inkomna skrivelser rapporterades. Bo Ynger berättade att han och Billy är inbjudna till Europapokalen i Trondheim den 9-10 september. Johan G följer med som domare. Bosse är även inbjuden till Championparad i samband med årets Clubshow. Han har avböjt detta.

§ 5 Inga utgående skrivelser rapporterades.

§ 6 Önskemål har inkommit från valberedningen till BCS om namnförslag på lämpliga personer. Styrelsen beslutade att lämna följande förslag.
Omval av ordf. Chatarina Linde-Forsberg
Nya ledamöter, Ewa Swedare o Andreas Hallengren
Nya suppleanter, Bo Ynger o Stig Eriksson.

Kassören rapporterade att det finns 41.874 kr i kassan.

Beslutades att diplom från utställningen i Morokulien ska delas ut vid nästa årsmöte. Per-Anders talar med Sören om detta.

Diskuterades även priser för kataloger och diplom vid utställningar.

Beslutades att ordinarie jaktprov skall genomföras i Sysslebäck med Charlottenberg som reservplats.

Henry P tar kontakt med Stefan O för att ta fram offert för kostnad för boende vid jaktprovet i Lur.

§ 7 beslutades om inköp av championatrosetter för viltspår. Rosetterna ska säljas . Inga-Lill fick i uppdrag att utforma rosetten och beställa.

Diskuterades de nya drevprovsreglerna med förslag på ändringar som Henry P tar upp på drevprovskonferensen i Uppsala.

Beslutades att de tre bästa hundarna på klubbmästerskapet representerar Värml.Dals Beagleklubb i klubbkampen i Östfold. blir det inte prisdrev gäller fjolårets resultat.

Beslutades att nästa styrelsemöte blir den 30/10 kl. 16.00 i Bosses sommarstuga. Innan mötet finns möjlighet till bastubad.

§ 8 Mötet avslutades med enklare förtäring.

Vid protokollet:
Göran Karlsson

Styrelsemöte 2011-05-12 i Charlottenberg.
Närvarande:
Henry persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson,
Per-Anders Olsson, Johan Gustavsson, Roy Bye och John-Ingar Larsen.
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Till sekreterare valdes Bengt W.

§ 3 Genomgång av årsmötet. Diskuterades utskick eller inte utskick av årsmötesprotokollet till samtliga medlemmar. beslutades att detta läggs ut på vår hemsida och att det räcker så. Däremot skall naturligtvis alla i styrelsen och andra förtroendevalda på årsmötet få protokollet. Diskuterades hur vi ska få fler medlemmar att komma till ex. medlemsträffen i Torntorp. Domarträffen i aug. diskuterades. beslutades att tre veckor före skicka kallelse till samtliga domare inom klubben, via mail och även brev, Henry o Bengt ansvarar för detta.

§ 4 Inga inkomna skrivelser hade inkommit.

§ 5 Inga utgående skrivelser fanns att registrera.

§ 6 Rapporter:
- Kassörens rapport. För dagen 47,000 kr i kassan. Räkningar på 6000 kr finns.
Underhållningen på årsmötet blev ganska dyr. Kursen gällande utställningsansvariga kostade ca: 1000 kr.

-TK-drevprov. Nya drevprovsgegler i stort sett klara. Kommer att gälla från 2012. Vid nästa års drevprovsdomarkonferens måste alla våra domare närvara för att sätta sig in i och ges möjlighet att diskutera de nya reglerna. Beslutades att Johan G ansvarar för genomgång av regelboken vid årets drevprovsmöte den 20-21 aug. i Läserud. vi kommer också att få en första snabbtitt på de nya reglerna.

-TK-utställning. Per-Anders, Göran och Ewa Swedare har gått kurs. För dagen 18 anmälda till årets utställning. Allt ordnat för utställningen.

-Allmänt. Norge har Beagleträff den 28 maj. Utställning dagen efter. Plats Mysen och Chatarina Linde Forsberg föreläser och dömer utställningen. Konstaterades att det verkar vara sug efter beaglevalpar.

§ 7 Övriga frågor: Diskuterades vargfrågan vid våra drevprov. Ifrågasattes om Sysslebäck kan vara användbart som provplats i höst. Det finns all anledning att ha stor koll på läget inför jaktsäsongen. Charlottenberg föreslogs som alternativ plats då inga vargar funnits i området på flera år.

§ 8 Nästa möte onsdagen den 3 augusti kl. 18.30 i Charlottenberg.

Styrelsemöte 2011-01-27 i Östra Ämtervik.
Närvarande: Bo Ynger, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson,
Per-Anders Olsson, Henry Persson, Johan Gustafsson, Roy Bye,
John-Ingar Larsen, Inga-Lill Håkansson.
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 till sekreterare valdes Bengt Wärnbäck.
§ 3 Föregående protokoll. Inga frågor togs upp.
§ 4 Inkomna skrivelser: Svar från Svenska Beagleklubben (jaktprovskommite'n) på skrivelse från Bo Ynger (ej skrivelse från styrelsen) angående gjorda ändringar i inskickade drevprovsprotokoll. Frågan diskuterades.
Kallelse till Jägarförbundets årsstämma den 19 mars i Charlottenberg. Göran Karlsson representerar klubben och ev. deltar även Per-Anders Olsson som suppleant.
§ 5 Utgående skrivelser: Inget fanns att rapportera.
§ 6 Rapporter: Kassören redovisade att det finns 47.000 kr i kassan. Vi har gått ca: 13.000 kr back under året beroende på bl.a stora inköp av ex. kepsar m.m. Stefan Olsson får en björn i gåva på årsmötet som nybliven 50-åring.
TK-drevprov: Bra arrangemang åter igen i Lur. 21 starter.
TK-utställning: 24 hundar deltog. Bra arrangemang. 2 Norska hundar blev BIR och BIM.
Allmänt: Johan rapporterade om arbetet i Jaktprovskommite'n.
§ 7 Verksamhetsberättelsen 2010.
Utställningen: BIR blev Red Baron Crossfire, ägare Bernt Prestby. BIM blev Fyrisbergets Kikki, ägare Arve Hansen.
Drevprov: Sysslebäck 12 starter,Klubbmästare blev Pelltorparns Billy,ägare Bo Ynger. Kluben vann lagkampen mot Norge.
8-9 november anordnades regiontävling för uttagning till SM. Pga. vargförekomst i markerna under hösten deltog endast tre hundar som startade två dagar. Pelltorparns Billy och Målens Bamse gick till SM som Bo Yngers hund Pelltorparns Billy vann. Grattis Bosse !
Lurproven: 21 starter varav sdp 7 hundar. Resultat: 1 Ha ett pris, 1 Rå 10 pris.
Särskilt Drevprov: Säsongen ej klar.
Viltspårprov: Klubben har genomfört 105 viltspårprov. Mycket bra, ger också intäkter till klubben.
§ 8 Årsmötet 2011: Tid för årsmötet bestämdes till den 26 mars klockan 17.00. Plats: Lillerudsgymnasiet. Mat ca: 19.00 och därefter prisutdelning och underhållning. Utmärkelser. Inga nya jaktchampions under året.
§ 9 Aktivitetsplan för 2011-2012 fastställdes.
§ 10 Startavgifter 2011-2012 : Utställning : 300 kr för ordinarie hund och 200 för valp och veteran. Alltså ingen förändring.
Drevprov: 500 kr varav 300 kr till domaren.
viltspår: 300 kr varav 150 kr till domaren.
§ 11 Övriga frågor: Beslutades att bjuda in Jan-Erik o Eva Nilsson till årsmötet som tack för hjälpen med genomförande av viltspårproven.
Stefan Olsson har meddelat valberedningen att han inte ställer upp som avelsråd fortsättningsvis.
bo Ynger meddelade att han lämnar posten som ordförande vid årsmötet.
§ 12 Mötet avslutades.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

 Styrelsemöte 2010-11-04 i Östra Ämtervik.

Närvarande:
Bo Ynger, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson. Henry Persson, Per-Anders Olsson, Johan Gustafsson, Inga-Lill Håkansson.
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 till sekreterare valdes Bengt W.

§ 3 Inkomna skrivelser:SKK´s svar på förfrågan om
viltspårchampion. Svaret blev NEJ. Information från jaktkommitén om problem med olika bedömningar vid drevprovsredovisning. Manual för bättre samordning kommer att skickas ut. revidering av viltspårsregler kommer att göras. Inga-Lill ombads fundera på frågan till nästa möte.

§ 4 Utgående skrivelser: Fanns inget att redovisa.

§ 5 Rapporter: Kassören redovisade klubbens ekonomi för dagen, 37 266 kr finns på kontot. Konstaterades en minskning med ca: 23 000 kr sedan årsskiftet. Förklaringen är ett antal inköp av engångskaraktär. Diskuterades möjliga intäkter och ev. möjligheter att öka dessa. Exempel kan vara flera lotterier vid drevprov och att alla hjälps åt att ordna sponsrade priser till dessa. Viltspårproven är en betydande inkomstkälla.
Viltspårsverksamheten :Under säsongen har hittills 116 spårprov genomförts.
Drevprov: Norgekampen i Sysslebäck vanns av klubben. Dag 1 startade 9 hundar varav 2 gick till pris. Dag 2 startade 2 hundar och 1 gick till pris.
Regiontävling: P.g.a vargförekomsten kommer Östsvenska, Mälardalen och Gotland att starta på hemmaplan. Värmland och Bergslagen startar i Sysslebäck.
Annonsering vid tävlingsarrangemang: Diskuterades vikkten av rätt annonsering. Vi måste bland annat använda vår hemsida bättre och oftare.
Uttagning till Har-SM : Diskuterades ingående olika lösningar att få fram "rätt" hundar. Krav: 2 starter av 3 möjliga. 2 ordinarie 1 särskilt där det särskilda skall vara genomfört under hösten samma säsong som regionuttagningen.

§ 6 Utställning, inbjudan till BCS: Aktuellt är 2012. Beslutades att anmäla klubbens intresse att arrangera detta evenemang. Förslag på plats ärLillerud och förslag på datum bestämdes till de 4-5 augusti 2012. En kommite´skall bildas där Arild, Bengt W, Per-Anders, Sören o Göran.

§ 7 Övriga frågor: Diskuterades att ordna ett s.k. "prova på" drevprov där medlemmar som är intresserade att komma och se hur ett drevprov går till är välkomna. Preliminärt datum bestämdes till den 29 januari 2011. Anmälan två veckor före till  Bo Ynger som är ansvarig.
Bo Y berättade om sin resa till Österrike där han startade på ett int. drevprov. Kan konstateras att reglerna är mycket olika i våra länder, intressant.

§ 8 Nästa styrelsemöte: 27 januari kl. 18.30 i Östra Ämtervik.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck


Styrelsemöte 2010-09-20 i Östra Ämtervik.

Närvarande: Bo Ynger, bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Henry Persson, Per-Anders Olsson och Inga-Lill Håkansson.

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Till sekreterare valdes Bengt W.

§ 3 Inkomna skrivelser : Diskuterades "inbjudan till klubbshow". Detta är en stor aktivitet. Styrelsen är intresserade att arrangera och utsåg Lillerud som lämplig plats. Alternativ 1 är 2012, alternativ 2 är 2014. Ansökan hanteras av Bo Y.
Skrivelse med uppmaning att redovisa resultat från drevproven i tid har kommit och Bengt skickar detta till Stefan och Johan.
Bengt W tar ytterliggare kontakt angående utbildning för sekreterare och utställningsansvarig. Per-Anders kontaktar Eva Swedare ang. utskick till utbildning i harmoniserande utställningsregler. Vår fråga gällande viltspårchampionat är avslaget av SKK.

§ 4 Utgående skrivelser har inte hanterats under perioden.

§ 5 Rapporter:
Ekonomi : Klubben har ca: 45.300 kr i kassan för dagen.
Viltspår : 75 hundar har hittills under året startat. Ytterliggare ca: 25 kommer att starta under hösten.
Drevprov: Bo Y redogjorde för förberedelserna för årets prov.Diskuterades domarfrågan inför provet 1-2 okt. Kommissarie skall Per-Anders Olsson vara och fullmäktige Henry Persson. bo Y informerar domarna regler gällande CACIT.
Regionstävlingen: Bo Y fixar det praktiska, hyr stugor, ordnar domare, vägvisare, mat samt sponsrade priser.

§ 6 Se föregående punkt.

§ 7 Uttagningsregler till regionstävlingen inför Har-SM. diskuterades Eva Swedares förslag. Följande beslutades:Klubbmästerskap och ordinarie drevprov(Lur) föregående säsong och/eller särskilt drevprov föregående säsong i klubbens regi.

§ 8 Frågan om ett eventuellt samarbete med stövarklubben vid utsällning i Morokulien diskuterades. Per-Anders frågar om intresse kvarstår.

§ 9 Drevprovsregler: Planerad träff i Uppsala i mars. Vi avvaktar besked.

§ 10 Övriga frågor: Bo informerade om planerad jakt på Jägartorpet den 17-19 december. Inga-Lill framförde önskemål om fler bilder och annat material till klubbens hemsida.

§ 11 Nästa styrelsemöte i Östra Ämtervik den 4 november kl. 18.30
Vid protokollet Bengt Wärnbäck

Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals
Beagleklubb 2010-01-31 i Östra Ämtervik.

Närvarande:
Bo Ynger, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson,Per-Anders Olsson, Henry Persson, Roy Bye, John-Ingar Larsen och Inga-Lill Håkansson.

§ 1  Ordförande hälsade styrelsen och suppleanter
       välkomna.
§ 2   Till sekreterare valdes Bengt Wärnbäck.

§ 3   Föregående protokoll. Beslutades att ansöka om att även 
       klubbens andra ordinarie prov (Sysslebäck) bli inter-
       nationellt. Bo Ynger handlägger.
       Angående kurs för utställningsansvarig. Vi ansluter oss till
       Värmlands KK när dom någon gång under vårterminen
       anordnar kurs i länet.
       Träff angående regelrevidering kommer att hållas i
       Uppsala den 13 mars. Beslutade att Bo Ynger och
       Arild Fjeldstad åker.
       Diskuterades klubbens egna hemsida. Inga beslut togs i 
       frågan som vilar tills vidare
.
§ 4   Inga inkomna skrivelser fanns att rapportera
.

§ 5   Inga utgående skrivelser fanns att rapportera.

§ 6   Rapporter:
Kassören : Kassan idag 60,000 kr. Viltspråproven gav drygt
11,000 kr i netto.
Viltspårprov: God uppslutning. Fortsatt verksamhet kommande
säsong.
TK drevprov: Lurprovet tyvärr inställt pga skare och allmänt
förbud att släppa hundar.
Särskilda drevprov: 7 st har genomförts varav ett avbröts före provtidens slut. Selma 1:a ha, Tanja 1+1:a rå, Starmaids Leader of the Pack 3:a ha, Bamse 1:a ha, Billy 1:a ha, Timmo 0:pris
TK utställning: 23 hundar i Morokulien.
TK viltspår: 92 starter. Inga-Lills hund Carmen blev bästa Beagle i Sverige. Beslutades att utdela en glasbeagle till henne vid årsmötet.

§ 7  Verksamhetsberättelsen 2009 : Bästa harhund Starmaids Leader of the Pack 2 ha, bästa rådjurshund Tanja.

§ 8  Årsmötet. Tid och plats den 6 mars kl. 17.00 på Lillerud.
Bengt W ordnar med mat, lokal och ev. underhållning.
Diskuterades om det finns några aktuella för utmärkelser i klubben. Bo Ynger handlägger och kontrollerar. Beslutades att
bjuda in Eva och Jan-Erik Nilsson till årsmötet hjälpsamma med viltspårproven som dom är.

§ 9  Aktivitesplan. se aktiviteter.

§ 10 Startavgifter.
Utställning: 300 kr, valp och veteran 200 kr.
Drevprov: 500 kr startavgift på ordinarie prov därav 300 kr till domaren.
viltspråprov: 300 kr startavgift varav 150 kr till domaren.

§ 11  Övriga frågor.
Beslutades att Bo Ynger och Roy Bye representerar klubben på BF.
Diskuterades rekrytering av domare och även förtroendevalda i styrelsen och olika uppdrag i klubben. Hur föryngrar vi ?
Några enkla svar hittades tyvärr inte.

§ 12  Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade mötet avslutat.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

08.11 | 09:28

Vem vann klubbkampen och vem blev klubbmästare 2019

...
03.04 | 16:10

Hej Elin !
Nu kan du kolla under viltspår :)

Hälsningar Inga-Lill

...
02.04 | 10:04

Hej! Kommer ni ha en tävlingsdag i Torntorp i sommar? Det är alltid så trevligt däruppe :) I viltspår alltså.

Med vänliga hälsningar
Elin Öjstrand

...
07.04 | 14:17

Hej ! Jag har skrivit svar till dig på FB
//Inga-Lill

...
Du gillar den här sidan